facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wiadomości

Dochód do kredytu

Minister nauki i szkolnictwa wyższego prof.

Spotkanie dotyczące wolontariatu w punktach pomocy ofiarom przestępstw

Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach zapraszają na spotkanie informacyjne dotyczące wolontariatu w Punktach Pomocy Ofia

Konkurs na projekt maskotki USiołka

Uniwersytet Śląski w Katowicach ogłasza konkurs adresowany do studentów i doktorantów Uczelni na projekt graficzny maskotki – USiołka.

Wyjazd rehabilitacyjno-integracyjny do Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego "BELWEDER" w Dusznikach Zdroju

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych serdecznie zaprasza studentów niepełnosprawnych Uniwersytetu Śląskiego na bezpłatny wyjazd rehabilitacyjno-integracyjny do Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego "BELWEDER" w Dusznikach Zdroju,

Pomoc materialna 2009/2010

Pomoc materialna 2009/2010

Uprzejmie zawiadamiamy, że 29 października 2009 r. Pani Prorektor do spraw studenckich, promocji i współpracy z zagranicą prof. dr hab. Barbara Kożusznik, w porozumieniu z Zarządem Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego  i Tymczasowym Zarządem Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów, podjęła następujące decyzje wynikające z § 5 ust. 1 regulaminów pomocy materialnej dla studentów oraz doktorantów.

 

Przysposobienie obronne studentów

W dniu 27 sierpnia 2009 r.

Remont w akademikach w Ligocie

Uprzejmie informuję, że w związku z otrzymaniem dotacji celowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na realizację wymogów przeciwpożarowych, uczelnia planuje w okresie od października do grudnia 2009 r. prace remontowe w Domach Studenckich nr 1 i 2 w Katowicach-Ligocie. Roboty mają objąć kolejno wszystkie piętra, będą polegać m.in. na sukcesywnej wymianie drzwi we wszystkich pokojach i mogą stanowić dla Państwa znaczne, choć przejściowe niedogodności (wymiana drzwi w danym pokoju nie powinna trwać dłużej niż dwie doby).

Jak dostać stypendium

Uprzejmie przypominamy, że na stronie internetowej są zamieszczone formularze podań o stypendia i załączników do nich na rok akademicki 2009/2010, wraz z generatorem wniosków. Przed wypełnieniem prosimy o uważne zapoznanie się z regulaminami pomocy materialnej dla studentów oraz doktorantów, zwłaszcza z przepisami dotyczącymi obliczania dochodów i określającymi członków rodziny, których dochody bierze się pod uwagę.

Internetowy system rejestracji żetonowej

Studenci pierwszwgo roku studiów powinni się zarejestrować na zajęcia z wychowania fizycznego oraz na lektoraty.

Akademiki - kwaterowanie na rok ak. 2009/2010

Kiedy

 
30 września i 1 października (środa, czwartek) - godz. 10.00-20-00 (przerwa 13.30-14.30), w następnych dniach roboczych – godz. 8.00-15.00.
Uwaga: prosimy osoby, które będą mieszkać w akademiku po raz pierwszy,
aby przybyły w środę 30 września.

Dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu "STUDENT II"

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uprzejmie informuje, że wnioski o dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu "STUDENT II - kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych" przyjmowane będą w Oddziałach PFRON w terminie od 10 września do 10 października.

Rekrutacja do Studenckiego Radia Egida

Studenckie Radio Egida zaprasza do współpracy osoby, które z pełnym zaangażowaniem będą tworzyły ciekawe i niepowtarzalne audycje na antenie radia. Poszukiwani są reporterzy, spikerzy, realizatorzy i autorzy.

Wychowankami radia są m.in.: Kamil Durczok, Marek Czyż, Henryk Grzonka.

Stypendia ministra na nowy rok

Zainteresowanym studentom uprzejmie przypominamy o możliwości ubiegania się o stypendia Ministra za osiągnięcia w nauce i za wybitne osiągnięcia sportowe. Prosimy o uważne zapoznanie się z przepisami oraz wyjaśnieniami - zob. informacja na stronie MNSiW i staranne przygotowanie aplikacji stypendialnych według właściwych wzorów. Wprawdzie ministerstwo nie ogłosiło jeszcze  tegorocznych zasad przyznawania wniosków oraz wzorów druków, zapewniono nas  jednak, iż nie zajdą żadne zmiany w stosunku roku ubiegłego.

Akademiki czekają

Osoby przyjęte na studia i chcące w nadchodzącym roku akademickim zamieszkać w akademiku, powinny złożyć wniosek w swoim dziekanacie zaraz po rek

Sprawozdania i rozliczenia organizacji studenckich

Komunikat Samorządu Studenckiego w sprawie sprawozdania i rozliczenia organizacji studenckich

Stypendia nieopodatkowane

Wolne od podatku dochodowego są:

  • stypendia otrzymywane na podstawie przepisów o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, stypendia doktoranckie otrzymywane na podstawie przepisów - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz inne stypendia naukowe i za wyniki w nauce, których zasady przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego albo przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,
  • świadczenia pomocy materialnej dla uczniów, studentów, uczestników studiów  doktoranckich  i osób uczestniczących w innych formach kształcenia, pochodzące z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz ze środków własnych szkół i uczelni - przyznane na podstawie przepisów o systemie oświaty, Prawo o szkolnictwie wyższym, a także przepisów o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki.

Dochód do kredytu

Zgodnie z komunikatem ministra nauki i szkolnictwa wyższego, maksymalna wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie, uprawniającego studenta lub doktoranta do ubiegania się w roku akademickim 2008/2009 o pierwszeństwo w uzyskaniu kredytu studenckiego wynosi 2.500 zł.

MP

strona MNiSW

Posłuchaj o Konkursie Wyróżnień JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego

Trwa IV edycja Konkursu Wyróżnień JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dla studentów i doktorantów.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.