facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wiadomości

Stypendia - wyższy próg dochodów

Informujemy, że pani Prorektor ds. studenckich, promocji i współpracy z zagranicą, w porozumieniu z uczelnianymi organami samorządu studenckiego i samorządu doktorantów ustaliła, iż w semestrze letnim tj.

Międzynarodowy konkurs prac magisterskich i licencjackich

Polska Akcja Humanitarna jest organizatorem konkursu na najlepszą pracę magisterską i licencjacką o tematyce „rozwojowej”. Konkurs ma charakter międzynarodowy, prowadzony jest jednocześnie w krajach Grupy Wyszehradzkiej: Polsce, Czechach, na Słowacji i Węgrzech. Prace obronione w latach 2008–2010 można zgłaszać do 31 marca 2010 r.

Przypomnienie dla organów samorządu i organizacji studenckich

Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego przypomina o terminach składania sprawozdań z działalności i preliminarzy wydatków (29 stycznia) oraz przedstawiania wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć, związanych z VI Studenckim Festiwalem Nauki (5 lutego). Szczegóły na stronie URSS.

MP

Konferencja naukowa "Narodziny nowego człowieka"

Koło Komunikacji Kulturowej UŚ zaprasza koła naukowe oraz wszystkich chętnych do podjęcia współpracy przy tworzeniu konferencji naukowej pod tytułem "Narodziny nowego człowieka".

Kontakt

Kurs pedagogiczny na WNS

Uwaga zainteresowani !

Kurs pedagogiczny na WNS
Planujemy rozpoczęcie nowej edycji "Kursu Przygotowania Pedagogicznego"
Spotkanie organizacyjne 15.01.2009r., o godz. 14.15, s. 330
.

Stypendia zimą

W ślad za wcześniejszym komunikatem przypominamy, że najbliższa wypłata świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów nastąpi 21-22 grudnia. Kolejne przelewy będą zrealizowane 27-28 stycznia i 24-25 lutego
2010 r.

Dochód do kredytu

Minister nauki i szkolnictwa wyższego prof.

Spotkanie dotyczące wolontariatu w punktach pomocy ofiarom przestępstw

Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach zapraszają na spotkanie informacyjne dotyczące wolontariatu w Punktach Pomocy Ofia

Konkurs na projekt maskotki USiołka

Uniwersytet Śląski w Katowicach ogłasza konkurs adresowany do studentów i doktorantów Uczelni na projekt graficzny maskotki – USiołka.

Wyjazd rehabilitacyjno-integracyjny do Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego "BELWEDER" w Dusznikach Zdroju

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych serdecznie zaprasza studentów niepełnosprawnych Uniwersytetu Śląskiego na bezpłatny wyjazd rehabilitacyjno-integracyjny do Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego "BELWEDER" w Dusznikach Zdroju,

Pomoc materialna 2009/2010

Pomoc materialna 2009/2010

Uprzejmie zawiadamiamy, że 29 października 2009 r. Pani Prorektor do spraw studenckich, promocji i współpracy z zagranicą prof. dr hab. Barbara Kożusznik, w porozumieniu z Zarządem Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego  i Tymczasowym Zarządem Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów, podjęła następujące decyzje wynikające z § 5 ust. 1 regulaminów pomocy materialnej dla studentów oraz doktorantów.

 

Przysposobienie obronne studentów

W dniu 27 sierpnia 2009 r.

Remont w akademikach w Ligocie

Uprzejmie informuję, że w związku z otrzymaniem dotacji celowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na realizację wymogów przeciwpożarowych, uczelnia planuje w okresie od października do grudnia 2009 r. prace remontowe w Domach Studenckich nr 1 i 2 w Katowicach-Ligocie. Roboty mają objąć kolejno wszystkie piętra, będą polegać m.in. na sukcesywnej wymianie drzwi we wszystkich pokojach i mogą stanowić dla Państwa znaczne, choć przejściowe niedogodności (wymiana drzwi w danym pokoju nie powinna trwać dłużej niż dwie doby).

Jak dostać stypendium

Uprzejmie przypominamy, że na stronie internetowej są zamieszczone formularze podań o stypendia i załączników do nich na rok akademicki 2009/2010, wraz z generatorem wniosków. Przed wypełnieniem prosimy o uważne zapoznanie się z regulaminami pomocy materialnej dla studentów oraz doktorantów, zwłaszcza z przepisami dotyczącymi obliczania dochodów i określającymi członków rodziny, których dochody bierze się pod uwagę.

Internetowy system rejestracji żetonowej

Studenci pierwszwgo roku studiów powinni się zarejestrować na zajęcia z wychowania fizycznego oraz na lektoraty.

Akademiki - kwaterowanie na rok ak. 2009/2010

Kiedy

 
30 września i 1 października (środa, czwartek) - godz. 10.00-20-00 (przerwa 13.30-14.30), w następnych dniach roboczych – godz. 8.00-15.00.
Uwaga: prosimy osoby, które będą mieszkać w akademiku po raz pierwszy,
aby przybyły w środę 30 września.

Dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu "STUDENT II"

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uprzejmie informuje, że wnioski o dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu "STUDENT II - kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych" przyjmowane będą w Oddziałach PFRON w terminie od 10 września do 10 października.

Rekrutacja do Studenckiego Radia Egida

Studenckie Radio Egida zaprasza do współpracy osoby, które z pełnym zaangażowaniem będą tworzyły ciekawe i niepowtarzalne audycje na antenie radia. Poszukiwani są reporterzy, spikerzy, realizatorzy i autorzy.

Wychowankami radia są m.in.: Kamil Durczok, Marek Czyż, Henryk Grzonka.

Stypendia ministra na nowy rok

Zainteresowanym studentom uprzejmie przypominamy o możliwości ubiegania się o stypendia Ministra za osiągnięcia w nauce i za wybitne osiągnięcia sportowe. Prosimy o uważne zapoznanie się z przepisami oraz wyjaśnieniami - zob. informacja na stronie MNSiW i staranne przygotowanie aplikacji stypendialnych według właściwych wzorów. Wprawdzie ministerstwo nie ogłosiło jeszcze  tegorocznych zasad przyznawania wniosków oraz wzorów druków, zapewniono nas  jednak, iż nie zajdą żadne zmiany w stosunku roku ubiegłego.

Akademiki czekają

Osoby przyjęte na studia i chcące w nadchodzącym roku akademickim zamieszkać w akademiku, powinny złożyć wniosek w swoim dziekanacie zaraz po rek

Sprawozdania i rozliczenia organizacji studenckich

Komunikat Samorządu Studenckiego w sprawie sprawozdania i rozliczenia organizacji studenckich

Stypendia nieopodatkowane

Wolne od podatku dochodowego są:

  • stypendia otrzymywane na podstawie przepisów o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, stypendia doktoranckie otrzymywane na podstawie przepisów - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz inne stypendia naukowe i za wyniki w nauce, których zasady przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego albo przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,
  • świadczenia pomocy materialnej dla uczniów, studentów, uczestników studiów  doktoranckich  i osób uczestniczących w innych formach kształcenia, pochodzące z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz ze środków własnych szkół i uczelni - przyznane na podstawie przepisów o systemie oświaty, Prawo o szkolnictwie wyższym, a także przepisów o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki.

Dochód do kredytu

Zgodnie z komunikatem ministra nauki i szkolnictwa wyższego, maksymalna wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie, uprawniającego studenta lub doktoranta do ubiegania się w roku akademickim 2008/2009 o pierwszeństwo w uzyskaniu kredytu studenckiego wynosi 2.500 zł.

MP

strona MNiSW

Posłuchaj o Konkursie Wyróżnień JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego

Trwa IV edycja Konkursu Wyróżnień JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dla studentów i doktorantów.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.