facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Wiadomości

Stypendia nieopodatkowane

Wolne od podatku dochodowego są:

  • stypendia otrzymywane na podstawie przepisów o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, stypendia doktoranckie otrzymywane na podstawie przepisów - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz inne stypendia naukowe i za wyniki w nauce, których zasady przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego albo przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,
  • świadczenia pomocy materialnej dla uczniów, studentów, uczestników studiów  doktoranckich  i osób uczestniczących w innych formach kształcenia, pochodzące z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz ze środków własnych szkół i uczelni - przyznane na podstawie przepisów o systemie oświaty, Prawo o szkolnictwie wyższym, a także przepisów o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki.

Dochód do kredytu

Zgodnie z komunikatem ministra nauki i szkolnictwa wyższego, maksymalna wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie, uprawniającego studenta lub doktoranta do ubiegania się w roku akademickim 2008/2009 o pierwszeństwo w uzyskaniu kredytu studenckiego wynosi 2.500 zł.

MP

strona MNiSW

Posłuchaj o Konkursie Wyróżnień JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego

Trwa IV edycja Konkursu Wyróżnień JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dla studentów i doktorantów.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.