Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/student

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wiadomości

Dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu "STUDENT II"

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uprzejmie informuje, że wnioski o dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu "STUDENT II - kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych" przyjmowane będą w Oddziałach PFRON w terminie od 10 września do 10 października.

Rekrutacja do Studenckiego Radia Egida

Studenckie Radio Egida zaprasza do współpracy osoby, które z pełnym zaangażowaniem będą tworzyły ciekawe i niepowtarzalne audycje na antenie radia. Poszukiwani są reporterzy, spikerzy, realizatorzy i autorzy.

Wychowankami radia są m.in.: Kamil Durczok, Marek Czyż, Henryk Grzonka.

Stypendia ministra na nowy rok

Zainteresowanym studentom uprzejmie przypominamy o możliwości ubiegania się o stypendia Ministra za osiągnięcia w nauce i za wybitne osiągnięcia sportowe. Prosimy o uważne zapoznanie się z przepisami oraz wyjaśnieniami - zob. informacja na stronie MNSiW i staranne przygotowanie aplikacji stypendialnych według właściwych wzorów. Wprawdzie ministerstwo nie ogłosiło jeszcze  tegorocznych zasad przyznawania wniosków oraz wzorów druków, zapewniono nas  jednak, iż nie zajdą żadne zmiany w stosunku roku ubiegłego.

Akademiki czekają

Osoby przyjęte na studia i chcące w nadchodzącym roku akademickim zamieszkać w akademiku, powinny złożyć wniosek w swoim dziekanacie zaraz po rek

Sprawozdania i rozliczenia organizacji studenckich

Komunikat Samorządu Studenckiego w sprawie sprawozdania i rozliczenia organizacji studenckich

Stypendia nieopodatkowane

Wolne od podatku dochodowego są:

  • stypendia otrzymywane na podstawie przepisów o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, stypendia doktoranckie otrzymywane na podstawie przepisów - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz inne stypendia naukowe i za wyniki w nauce, których zasady przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego albo przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,
  • świadczenia pomocy materialnej dla uczniów, studentów, uczestników studiów  doktoranckich  i osób uczestniczących w innych formach kształcenia, pochodzące z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz ze środków własnych szkół i uczelni - przyznane na podstawie przepisów o systemie oświaty, Prawo o szkolnictwie wyższym, a także przepisów o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki.

Dochód do kredytu

Zgodnie z komunikatem ministra nauki i szkolnictwa wyższego, maksymalna wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie, uprawniającego studenta lub doktoranta do ubiegania się w roku akademickim 2008/2009 o pierwszeństwo w uzyskaniu kredytu studenckiego wynosi 2.500 zł.

MP

strona MNiSW

Posłuchaj o Konkursie Wyróżnień JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego

Trwa IV edycja Konkursu Wyróżnień JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dla studentów i doktorantów.

Skróty

Copyright © 2001-2024
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.