Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/student

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Stypendia ministra na nowy rok

Zainteresowanym studentom uprzejmie przypominamy o możliwości ubiegania się o stypendia Ministra za osiągnięcia w nauce i za wybitne osiągnięcia sportowe. Prosimy o uważne zapoznanie się z przepisami oraz wyjaśnieniami - zob. informacja na stronie MNSiW i staranne przygotowanie aplikacji stypendialnych według właściwych wzorów. Wprawdzie ministerstwo nie ogłosiło jeszcze  tegorocznych zasad przyznawania wniosków oraz wzorów druków, zapewniono nas  jednak, iż nie zajdą żadne zmiany w stosunku roku ubiegłego.

Ważne: Wniosek o stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe musi być potwierdzony przez przedstawiciela władz centralnych: właściwego polskiego związku sportowego, związku sportowego o zasięgu ogólnokrajowym działającego w środowisku akademickim lub właściwej organizacji krajowej, zajmującej się sportem osób niepełnosprawnych. Obowiązek uzyskania takiego potwierdzenia spoczywa na studencie.

Wnioski stypendialne, wraz z załącznikami dokumentującymi osiągnięcia uzyskane w roku ak. 2008/2009, należy składać w dziekanatach w terminach umożliwiających ich rozpatrzenie na posiedzeniach rad wydziałów, planowanych w okresie od zakończenia czerwcowej sesji egzaminacyjnej do 10 października br. Informacji o terminach posiedzeń należy zasięgać na wydziałach. Wnioski zaakceptowane przez rady wydziałów zostaną przekazane ministerstwu do 20 października, ogłoszenie wyników powinno nastąpić do 10 grudnia.

MP

 informacja MNiSW z 3 lipca 2009 r.

 

Skróty

Copyright © 2001-2024
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.