Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/student

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Urlopy

Informacje ogólne:
 

  • W sytuacji, kiedy student z ważnych przyczyn nie może uczestniczyć w zajęciach, ma prawo wnioskować o urlop.


Zazwyczaj powodem korzystania z tego uprawnienia jest ograniczona zdolność studenta do uczestniczenia w zajęciach, związana z ważnymi wydarzeniami w jego życiu. Jest to przerwa, która pozwala na legalne zaniechanie udziału w zajęciach, a następnie powrót i kontynuację studiów.

Studentowi może być udzielony urlop krótkoterminowy, trwający nie dłużej niż 6 tygodni.

Jeśli staranie się o urlop wynika z powtarzania semestru, studentowi może zostać udzielony urlop semestralny.

Student może ubiegać się także o urlop roczny.

 

Informacje uzupełniające:
 

  • łączna długość urlopu nie może przekraczać dwóch lat w ciągu całego okresu studiów - przepisu tego nie stosuje się do urlopu zdrowotnego,
  • przebywanie na urlopie krótkoterminowym (do 6 tygodni) nie zwalnia studenta z obowiązku terminowego zaliczenia semestru studiów,
  • studentowi może być udzielony urlop roczny - warunkiem udzielenia tego urlopu jest zaliczenie semestru studiów,
  • w uzasadnionych przypadkach dziekan może przyznać urlop w sytuacji braku zaliczenia semestru,
  • student, po powrocie z urlopu jest zobowiązany uzupełnić różnice programowe wynikające ze zmiany programu studiów,
  • w trakcie przebywania na urlopie student zachowuje uprawnienia studenckie,
  • uprawnienia do świadczeń pomocy materialnej regulują odrębne przepisy
  • podstawą prawną do udzielania urlopów jest § 28 Regulaminu studiów w Uniwersytecie Śląskim (dla obu regulaminów)

 

Za zgodą dziekana i nauczyciela akademickiego odpowiedzialnego za realizację przedmiotu,
w uzasadnionych okolicznościach student przebywający na urlopie może uczestniczyć w niektórych zajęciach i zaliczać niektóre przedmioty. Przepis ten nie ma zastosowania w sytuacji będącej konsekwencją powtarzania semestru.

 

 

Pamiętaj!


Na każdym z wniosków powinien znajdować się Twój własnoręczny podpis!


Dziekan nie musi zgadzać się na udzielenie urlopu dziekańskiego – uzasadnij odpowiednio swoją prośbę!


Powrót

Skróty

Copyright © 2001-2024
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.