Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/student

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Najważniejsze akty prawne

Dokumenty nadrzędne:
 

Jest to dokument obowiązujący w stosunku do wszystkich szkół wyższych w naszym kraju. Zawarte są w nim m.in.: przepisy dotyczące powstawania i likwidacji uczelni, modelu kariery akademickiej, pomocy materialnej, organizacji studiów, praw i obowiązków studentów, samorządu i organizacji studenckich oraz postępowania dyscyplinarnego wobec studentów.
 

Statut jest dokumentem regulującym organizację i działanie Uniwersytetu. Zawiera m.in. przepisy określające: ustrój, strukturę i organizację Uczelni oraz wybór jej organów.

​​ 

Regulamin to studencka konstytucja, zawierająca przepisy regulujące prawa i obowiązki studentów w Uczelni, sposób uzyskiwania zaliczeń i podchodzenia do egzaminów oraz kwestie, takie jak: indywidualna organizacja studiów, indywidualny tok studiów, awanse, wpisy warunkowe, urlopy dziekańskie, egzaminy komisyjne.

 

Powrót

Skróty

Copyright © 2001-2024
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.