facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Najważniejsze akty prawne

Dokumenty nadrzędne:
 

Jest to dokument obowiązujący w stosunku do wszystkich szkół wyższych w naszym kraju. Zawarte są w nim m.in.: przepisy dotyczące powstawania i likwidacji uczelni, modelu kariery akademickiej, pomocy materialnej, organizacji studiów, praw i obowiązków studentów, samorządu i organizacji studenckich oraz postępowania dyscyplinarnego wobec studentów.
 

Statut jest dokumentem regulującym organizację i działanie Uniwersytetu. Zawiera m.in. przepisy określające: ustrój, strukturę i organizację Uczelni oraz wybór jej organów.
 

Regulaminy studiów
 

  • Regulamin Studiów obowiązujący dla osób, które rozpoczęły studia przed 01.10.2012r.("Stary Regulamin")

  • Regulamin Studiów obowiązujący dla osób rozpoczynających studia od roku akademickiego 2012/2013, z wyjątkiem § §6-14, które stosuje się do wszystkich studentów ("Nowy Regulamin")
    • załącznik nr 2 do regulaminu (Warunki i tryb realizacji kształcenia w ramach indywidualnych studiów międzyobszarowych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach)

 

Regulamin to inaczej konstytucja studencka zawierająca przepisy regulujące prawa i obowiązki studentów w Uczelni, sposób uzyskiwania zaliczeń i podchodzenia do egzaminów oraz kwestie, takie jak: indywidualna organizacja studiów, indywidualny tok studiów, awanse, wpisy warunkowe, urlopy dziekańskie, egzaminy komisyjne.

 

Powrót

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.