facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Wzory druków dla studentów

UWAGA: WZORY DRUKÓW NA ROK AKADEMICKI 2018/2019
SĄ W PRZYGOTOWANIU!

 

Załącznik nr 1 

Wniosek studenta o przyznanie stypendium socjalnego oraz dodatku mieszkaniowego

Pobierz w formacie PDF | Pobierz w formacie DOC (druk w trakcie modyfikacji)


 

Załącznik nr 1A 
Zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w okresie obliczeniowym

Pobierz w formacie PDF (druk w trakcie modyfikacji)


 

Załącznik nr 1B

Zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące studenta lub członków jego rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o formie opłaconego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku oraz wysokości opłaconego podatku w okresie obliczeniowym.

(wydaje Urząd Skarbowy)


 

Załącznik nr 1C
Oświadczenie studenta oraz członków jego rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w okresie obliczeniowym

Pobierz w formacie PDF | Pobierz w formacie DOC (druk w trakcie modyfikacji)


 

Załącznik nr 1D
Zaświadczenie o zarobkach dla osób zgłaszających dochód uzyskany po okresie obliczeniowym (dotyczy dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30 e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych)

Pobierz w formacie PDF (druk w trakcie modyfikacji)


Załącznik nr 1E

Zgłoszenie zmian mających wpływ na prawo do stypendium socjalnego oraz dodatku mieszkaniowego

Pobierz w formacie PDF | Pobierz w formacie DOC (druk w trakcie modyfikacji)

 

Załącznik nr 2
Wniosek studenta o przyznanie stypendium specjalnego

Pobierz w formacie PDF | Pobierz w formacie DOC (druk w trakcie modyfikacji)


 

Załącznik nr 2A
Oświadczenie studenta oraz członków jego rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w okresie obliczeniowym

Pobierz w formacie PDF | Pobierz w formacie DOC (druk w trakcie modyfikacji)


 

Załącznik nr 2C
Oświadczenie studenta oraz członków jego rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w okresie obliczeniowym.

Pobierz w formacie PDF | Pobierz w formacie DOC (druk w trakcie modyfikacji)


 

Załącznik nr 3
Wniosek studenta o przyznanie zapomogi.

Pobierz w formacie PDF | Pobierz w formacie DOC (druk w trakcie modyfikacji)


 

Załącznik nr 3A
Oświadczenie studenta oraz członków jego rodziny o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w okresie obliczeniowym.

Pobierz w formacie PDF | Pobierz w formacie DOC (druk w trakcie modyfikacji)


 

Załącznik nr 4
Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów.

Pobierz w formacie PDF | Pobierz w formacie DOC (druk w trakcie modyfikacji)


 

Załącznik nr 4A

Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów (olimpijczycy).

Pobierz w formacie PDF | Pobierz w formacie DOC (druk w trakcie modyfikacji)


 

Załącznik nr 5
Wniosek WRSS o powołanie Wydziałowej Komisji Stypendialnej.

Pobierz w formacie PDF (druk w trakcie modyfikacji)


 

Załącznik nr 6
Wniosek URSS o powołanie Uczelnianej Komisji Stypendialnej.

Pobierz w formacie PDF (druk w trakcie modyfikacji)


 

Załącznik nr 7
Oświadczenie studenta o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na innym kierunku studiów.

Pobierz w formacie PDF | Pobierz w formacie DOC (druk w trakcie modyfikacji)


 

Załącznik nr 8
Szczegółowy wykaz dokumentów niezbędnych do ustalenia dochodu studenta.

Pobierz w formacie PDF (druk w trakcie modyfikacji)


 

Załącznik nr 8A
Oświadczenie studenta o uczęszczaniu do szkoły lub szkoły wyższej członka jego rodziny.

Pobierz w formacie PDF | Pobierz w formacie DOC (druk w trakcie modyfikacji)


 

Załącznik nr 9
Szczegółowe zasady obliczania dochodu rodziny studenta.

Pobierz w formacie PDF (druk w trakcie modyfikacji)


 

Załącznik nr 10
Szczegółowe zasady, kryteria oceny merytorycznej oraz sposób dokumentowania osiagnięć we wniosku o stypendium rektora dla najlepszych studentów.

Pobierz w formacie PDF (druk w trakcie modyfikacji)


 

Załącznik nr 11

Oświadczenie studenta o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego  z żadnym z rodziców.

Pobierz w formacie PDF | Pobierz w formacie DOC (druk w trakcie modyfikacji)


 

Powrót

 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.