facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Wzory druków dla doktorantów

UWAGA: WZORY DRUKÓW NA ROK AKADEMICKI 2018/2019
SĄ W PRZYGOTOWANIU!

Załącznik nr 1

Wniosek doktoranta o przyznanie stypendium socjalnego oraz dodatku mieszkaniowego

Pobierz w formacie PDF | Pobierz w formacie DOC (druk w trakcie modyfikacji)


 

Załącznik nr 1A

Zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w okresie obliczeniowym

Pobierz w formacie PDF (druk w trakcie modyfikacji)


 

Załącznik nr 1B

Zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące doktoranta lub członków jego rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o formie opłaconego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku oraz wysokości opłaconego podatku w okresie obliczeniowym 

(wydaje Urząd Skarbowy)


 

Załącznik nr 1C
Oświadczenie doktoranta oraz członków jego rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w okresie obliczeniowym

Pobierz w formacie PDF | Pobierz w formacie DOC (druk w trakcie modyfikacji)


 

Załącznik nr 1D
Zaświadczenie o zarobkach dla osób zgłaszających dochód uzyskany po okresie obliczeniowym (dotyczy dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych)

Pobierz w formacie PDF (druk w trakcie modyfikacji)

 

Załącznik nr 1E

Zgłoszenie zmian mających wpływ na prawo do stypendium socjalnego oraz dodatku mieszkaniowego

Pobierz w formacie PDF | Pobierz w formacie DOC (druk w trakcie modyfikacji)


 

Załącznik nr 2
Wniosek doktoranta o przyznanie stypendium specjalnego

Pobierz w formacie PDF | Pobierz w formacie DOC (druk w trakcie modyfikacji)


 

Załącznik nr 2A
Oświadczenie doktoranta oraz członków jego rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w okresie obliczeniowym

Pobierz w formacie PDF | Pobierz w formacie DOC (druk w trakcie modyfikacji)


 

Załącznik nr 2C
Oświadczenie doktoranta oraz członków jego rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w okresie obliczeniowym

Pobierz w formacie PDF | Pobierz w formacie DOC (druk w trakcie modyfikacji)


 

Załącznik nr 3
Wniosek doktoranta o przyznanie zapomogi

Pobierz w formacie PDF | Pobierz w formacie DOC (druk w trakcie modyfikacji)


 

Załącznik nr 3A
Oświadczenie doktoranta oraz członków jego rodziny o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w okresie obliczeniowym

Pobierz w formacie PDF | Pobierz w formacie DOC (druk w trakcie modyfikacji)


 

Załacznik nr 4 
Wniosek doktoranta o przyznanie stypendium dla najlepszego doktoranta na I roku studiów

Pobierz w formacie PDF | Pobierz w formacie DOC (druk w trakcie modyfikacji)


 

Załącznik nr 5
Wniosek doktoranta o przyznanie stypendium dla najlepszego doktoranta od II roku studiów

Pobierz w formacie PDF | Pobierz w formacie DOC (druk w trakcie modyfikacji)


 

Załącznik nr 6
Wniosek WRSD o powołanie Wydziałowej Komisji Stypendialnej

Pobierz w formacie PDF (druk w trakcie modyfikacji)


 

Załącznik nr 7
Wniosek URSD o powołanie Uczelnianej Komisji Stypendialnej

Pobierz w formacie PDF (druk w trakcie modyfikacji)


 

Załącznik nr 8
Oświadczenie doktoranta o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na innej dyscyplinie naukowej/kierunku studiów

Pobierz w formacie PDF | Pobierz w formacie DOC (druk w trakcie modyfikacji)


 

Załącznik nr 9
Szczegółowy wykaz dokumentów niezbędnych do ustalenia dochodu doktoranta

Pobierz w formacie PDF (druk w trakcie modyfikacji)


 

Załącznik nr 9A
Oświadczenie doktoranta o uczęszczaniu do szkoły lub szkoły wyższej członka jego rodziny

Pobierz w formacie PDF | Pobierz w formacie DOC (druk w trakcie modyfikacji)


 

Załącznik nr 10
Szczegółowe zasady obliczania dochodu rodziny doktoranta

Pobierz w formacie PDF (druk w trakcie modyfikacji)


 

Załącznik nr 11
Szczegółowe zasady przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów.

Pobierz w formacie PDF (druk w trakcie modyfikacji)


 

Załącznik nr 12

Oświadczenie doktoranta o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców.

Pobierz w formacie PDF | Pobierz w formacie DOC (druk w trakcie modyfikacji)


 

Powrót

 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.