Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/student

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Ubezpieczenie zdrowotne dla studentów i doktorantów - szczegółowa informacja

 

I. Studenci i doktoranci będący obywatelami RP:

 

1. Student lub doktorant podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny osoby ubezpieczonej:

- do ukończenia 26 lat - obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego spoczywa na rodzicach lub opiekunach prawnych,

- w sytuacji, gdy posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi (bez względu na wiek) – obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego spoczywa na rodzicach lub opiekunach prawnych,

- w sytuacji, gdy małżonek podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu – obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia spoczywa na małżonku.

 

2. Uniwersytet Śląski zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego oraz opłaca składkę za studenta i doktoranta, który:

- ukończył 26 rok życia i nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu,

- nie ukończył 26 roku życia i nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, w szczególności gdy nie posiada rodziców, opiekunów prawnych lub małżonka albo osoby te nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego oraz gdy student lub doktorant nie pobiera renty rodzinnej.

 3. Studenci i doktoranci zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego przez Uniwersytet Śląski mają obowiązek zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego wszystkich członków rodziny, którzy nie podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu.

 4. Podstawą zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego studenta lub doktoranta przez Uniwersytet Śląski jest złożenie we właściwym dziekanacie lub sekretariacie studiów doktoranckich oświadczenia o niepodleganiu ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu oraz wypełnienie i podpisanie dokumentów zgłoszenia do ZUS.

 5. Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego studenta i doktoranta wygasa z dniem ukończenia studiów lub studiów doktoranckich albo skreślenia z listy studentów lub skreślenia z listy uczestników studiów doktoranckich.

 6. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla studentów i doktorantów wygasa po upływie 4 miesięcy od ukończenia studiów lub studiów doktoranckich albo skreślenia z listy studentów lub uczestników studiów doktoranckich.

7. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla członków rodziny studenta lub doktoranta ustaje po upływie 30 dni od dnia wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego.

 8. Student lub doktorant zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez Uniwersytet Śląski jest zobowiązany niezwłocznie poinformować dziekanat lub sekretariat studiów doktoranckich o powstaniu innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego (np. umowa o pracę, umowa zlecenie) oraz o zmianie danych swoich lub zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny.

 9. Dokument potwierdzający zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego (ZZA, ZCNA) wydawany jest w dziekanacie lub sekretariacie studiów doktoranckich, dokument potwierdzający opłacenie składek (INFORMACJA MIESIĘCZNA DLA OSOBY UBEZPIECZONEJ) wydawany jest w Biurze Studenckich Spraw Socjalnych.

 

II. Studenci i doktoranci – obcokrajowcy:

 

1. Studenci i doktoranci będący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zamieszkujący na terytorium tego państwa mogą korzystać z opieki zdrowotnej na takich samych zasadach jak polscy ubezpieczeni pod warunkiem posiadania aktualnej Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) wydanej w kraju pochodzenia.

 

2. Studenci i doktoranci niebędących obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy studiują w Polsce i posiadają ważną Kartę Polaka lub zostali uznani za osoby polskiego pochodzenia w rozumieniu przepisów o repatriacji oraz nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, mogą ubezpieczyć się dobrowolnie, zawierając stosowną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. W takiej sytuacji składkę na ubezpieczenie zdrowotne odprowadza Uniwersytet Śląski.

 Aby ubezpieczyć się zdrowotnie, należy:

1) Udać się do Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) w Katowicach, ul. Kossutha 13, tel. 32-735-18-34 (godz. 8:00 - 15:00) w celu podpisania umowy o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne.

 Potrzebne dokumenty do umowy w NFZ:

- zaświadczenie z dziekanatu lub sekretariatu studiów doktoranckich o statusie studenta lub doktoranta,

- Karta Polaka lub dokument potwierdzający pochodzenie polskie w rozumieniu przepisów o repatriacji,

- paszport,

- dokument potwierdzający zameldowanie na terenie Województwa Śląskiego,

- PESEL

 

2) Z Kartą Polaka / dokumentem potwierdzającym pochodzenie polskie w rozumieniu przepisów o repatriacji oraz umową z NFZ lub dokumentem, który wyda NFZ należy zgłosić się do DZIEKANATU lub SEKRETARIATU STUDIÓW DOKTORANCKICH w celu dokonania dalszych formalności zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego.

Jeżeli zgłoszenie w Dziekanacie dokonano na podstawie dokumentu z NFZ należy dostarczyć umowę z NFZ niezwłocznie po jej otrzymaniu. 

3) Po dokonaniu wyżej wymienionych formalności Uniwersytet Śląski będzie opłacał comiesięczne składki za ubezpieczenie zdrowotne.

 4) W celu korzystania z bezpłatnej opieki zdrowotnej należy wypełnić DEKLARACJĘ w dowolnej PRZYCHODNI, która ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.

 

3. Studenci i doktoranci niebędący obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i niemogący wykazać się ważną Kartą Polaka lub dokumentem zaświadczającym, iż zostali uznani za osoby polskiego pochodzenia w rozumieniu przepisów o repatriacji, mogą zawrzeć z Narodowym Funduszem Zdrowia umowę o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne i samodzielnie opłacać comiesięczną składkę.

Aby ubezpieczyć się zdrowotnie należy udać się do Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) w Katowicach, ul. Kossutha 13, tel. 32-735-18-34 (godz. 8:00 - 15:00) w celu podpisania umowy o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne.

Potrzebne dokumenty:

- zaświadczenie z dziekanatu lub sekretariatu studiów doktoranckich o statusie studenta,

- paszport,

- dokument potwierdzający zameldowanie na terenie Województwa Śląskiego,

- PESEL

 

Powrót

Skróty

Copyright © 2001-2021
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.