Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/student

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Opis procedury sprawozdawczej

1. Czym jest sprawozdanie merytoryczne i rozliczenie finansowe?

 

Sprawozdania merytoryczne i rozliczenia finansowe dotyczą spraw związanych z formą działalności studenckiej i doktoranckiej. Wszystkie organizacje studenckie i doktoranckie także stowarzyszenia działające na terenie Uczelni są zobowiązane do składania Rektorowi (za pośrednictwem BWS) sprawozdań merytorycznych i rozliczeń finansowych z otrzymanych środków. Dokumenty składane są co najmniej dwa razy w roku kalendarzowym i zawierają informacje z półrocznej działalności organizacji.
Sprawozdanie merytoryczne ma na celu pokazać jakie działania podejmowała organizacja działająca w Uczelni, w ustalonym przez zarządzenie okresie. Podejmowane działania powinny być zgodne z celami statutowymi organizacji i powinny mieścić się w określonych i wskazanych sposobach realizacji tych celów wyznaczonych także w statucie. 
 

Rozliczenie finansowe jest formą zestawienia i bilansu środków otrzymanych w podziale i poza podziałem od Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego, pochodzących z rezerwy Rektora, bądź z rezerwy Dziekanów, Dyrektorów instytutów.

 

Konsekwencją otrzymanych środków pieniężnych na działalność studencką i doktorancką jest właśnie składanie rozliczeń finansowych.

 


2. Jakie informacje musi zawierać sprawozdanie merytoryczne i finansowe?

 

Sprawozdania powinny zawierać:

 • - pełną nazwę organizacji studenckiej/doktoranckiej bądź stowarzyszenia,

 

 • - dokładny adres siedziby organizacji/stowarzyszenia,

 

 • - datę wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, numer, REGON (w przypadku stowarzyszenia),

 

 • - dane osobowe (tytuł, imię i nazwisko opiekuna oraz przewodniczącego),

 

 • - dane kontaktowe organizacji oraz opiekuna i przewodniczącego (e-mail, telefon, www)

 

 • - informacje o ilości członków,

 

 • - listę wszystkich członków (tytuł, imię i nazwisko),

 

 • - informacje o funkcjonujących wewnątrz sekcjach,

 

Sprawozdania finansowe muszą zawierać dodatkowo bilans i rozliczenie za określone półrocze ze środków na działalność studencką:

 

 • - pozostałe z poprzedniego półrocza,

 

 • - otrzymane w podziale od URSS,

 

 • - otrzymane dodatkowo poza podziałem od URSS,

 

 • - dotacja z rezerwy rektorskiej,

 

Sprawozdania merytoryczne zawierają opis bieżącej działalności organizacji, która została podjęta w danym okresie rozliczeniowym, w szczególności opis podejmowanych inicjatyw, realizowanych działań i efektów tych działań.

 

Sprawozdania merytoryczne i rozliczenia finansowe muszą być zaakceptowane i podpisane przez władze statutowe (przewodniczący / zastępca przewodniczącego) oraz  opiekuna organizacji, dziekana i osobę odpowiedzialną na wydziale/jednostce za sprawy finansowe.

 


3. Wymagane dokumenty

 

Organizacje studenckie/doktoranckie składają sprawozdania, których wzory zamieszczone są na stronach Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego
 

 

 

 

 

Stowarzyszenia składają sprawozdania i wnioski wraz z kosztorysami realizowanych przedsięwzięć zaakceptowane i podpisane przez władze statutowe oraz załączają do sprawozdań aktualny wypis z rejestru sądowego, statut i imienny wykaz członków.

 


4. Jak prawidłowo wypełnić sprawozdanie i rozliczyć się z otrzymanych środków pieniężnych?

 

Informacje dotyczące prawidłowego wypełniania sprawozdań z działalności organizacji uczelnianych można znaleźć na stronach URSS pod hasłem: OBJAŚNIENIA

 


5. Miejsce składania dokumentów

 

Biuro Wsparcia Studenta w Centrum Obsługi Studenta

adres: ul. Bankowa 12a, 40-007 Katowice

e-mail: bws@us.edu.pl

tel. 32/359 1730

 


6. Terminy składania sprawozdań

 

Organizacje przedstawiają władzom uczelni sprawozdania i rozliczenia z otrzymanych środków nie rzadziej niż raz w semestrze. Sprawozdania merytoryczne i rozliczenia z działalności organizacji studenckiej /doktoranckiej składane są rokrocznie do 20 września za pierwsze półrocze (za okres od stycznia do sierpnia) i do 20 stycznia za drugie półrocze (za okres od września do grudnia).

 


7. Podstawa prawna:

 

Art. 204 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.

 

Zarządzenie nr 69/2013 z dnia 20 maja 2013 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego.


 

Skróty

Copyright © 2001-2021
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.