Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/student

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

"Najlepsi z najlepszych! 3.0"

Do 30 kwietnia br. uczelnie mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach projektu "Najlepsi z najlepszych! 3.0". Jego przedmiotem jest zamówienie usługi nauczania lub kształcenia przyszłych kadr naukowych, mającej pomóć wybitnie uzdolnionych studentom w rozwoju ich aktywności naukowej, innowacyjności, kreatywności, poprzez wspieranie ich uczestnictwa w międzynarodowych konkursach, zawodach, konferencjachŚrodki finansowe mogą być przeznaczone także na zakup materiałów i usług bezpośrednio związanych z celem konkursów, zawodów, konferencji międzynarodowych.
Projekt zakłada udział minimum 130 wybitnie uzdolnionych studentów w międzynarodowych zawodach, konkursach, konferencjach, co powinno skutkować zwiększeniem zainteresowania podejmowaniem przez uzdolnionych studentów pracy naukowej w przyszłości. Rezultatem projektu będą nagrody i wyróżnienia zdobyte przez studentów w międzynarodowych konkursach, zawodach, konferencjach naukowych.

Wartość środków przewidzianych na nabór ofert, w ramach której zostaną sfinansowane wybrane projekty dotyczące studentów lub zespołów studentów, wynosi 12 355 230 zł. Okres realizacji projektu nie może przekroczyć 12 miesięcy oraz wykraczać poza datę 31 maja 2019 r. Koszt realizacji jednego projektu nie może przekroczyć:

- 80 000 zł – w przypadku projektu realizowanego przez jednego studenta;

- 320 000  uczelnia, w której studiuje wybitnie uzdolniony student/studenci tworzący zespół.

W ramach naboru wsparciem mogą zostać objęte osoby, które spełniają łącznie następujące warunki:

- są studentami studiów I/II stopnia uczelni, która składa wniosek (dopuszcza się realizację ofert przez zespoły międzyuczelniane po wskazaniu uczelni odpowiedzialnej za realizację oferty);

- posiadają udokumentowaną znajomość co najmniej jednego języka obcego na poziomie nie niższym niż B2 (poświadczoną w szczególności oświadczeniem lektora o poziomie znajomości języka obcego przez studenta lub certyfikatem potwierdzającym znajomość języka obcego);

- posiadają opinię opiekuna merytorycznego lub opiekuna koła naukowego na temat dotychczasowej aktywności naukowej.

Więcej informacji oraz dokumenty zgłoszeniowe można znaleźć na stronie http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/zaproszenie-do-skladania-ofert-w-ramach-projektu-najlepsi-z-najlepszych-3-0.html

 
Data wydarzenia: 
30. kwiecień 2018 - 23:59

Skróty

Copyright © 2001-2020
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.