facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Granty rektora dla najlepszych studentów

Grant Rektora to konkurs organizowany przez Centrum Obsługi Studentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, skierowany do studentów UŚ:

  1. rozpoczynających w roku akademickim 2017/2018 studia pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie, którzy w roku rozpoczęcia studiów uzyskali tytuł laureata olimpiady przedmiotowej lub uzyskali w części pisemnej egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym 100% punktów możliwych do uzyskania.
  2. prowadzących indywidualne prace badawcze lub artystyczne o wysokim poziomie merytorycznym, co potwierdzone jest przez nauczyciela akademickiego zwanego dalej Opiekunem studenta

Przedmiotem Grantu Rektora mogą być indywidualne projekty naukowe, edukacyjne lub artystyczne wspierające innowacyjne ścieżki rozwoju, obejmujące w szczególności:

  • przygotowanie publikacji;
  •  wyjazdy konferencyjne;
  •  kwerendy biblioteczne;
  •  udział w warsztatach, szkoleniach, kursach;
  •  udział w zagranicznych akademickich „szkołach letnich”;
  •  inne zaprojektowane przez studenta działania o charakterze naukowym.

W celu otrzymania Grantu Rektora należy złożyć wniosek na przygotowanym  formularzu wniosku, zawierającego w szczególności opis projektu, jego cele i zakładane efekty, harmonogram działań i kosztorys oraz nazwisko proponowanego opiekuna grantu, będącego nauczycielem akademickim, posiadającym co najmniej stopień naukowy doktora, który będzie odpowiedzialny za nadzór merytoryczny nad realizacją grantu i będzie opiniował przewidziane wydatki pod względem merytorycznym.

O przyznaniu i wysokości Grantów Rektora  decyduje Prorektor ds. Kształcenia
i Studentów.

Wysokość pojedynczego Grantu Rektora: do 5000 zł

Termin składania wniosków: do 15 grudnia 2017 r.

Miejsce składania wniosków: Centrum Obsługi Studentów, ul.  Bankowa 12

(rektorat, parter, pokój 132).

Zasady konkursu i załączniki są dostępne poniżej.

Zasady ubiegania się o grant

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.