Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/student

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Znowelizowany regulamin studiów

1 października 2017 r. wchodzi w życie znowelizowany Regulamin Studiów w UŚ. Dokonano w nim zmian, dotyczących m.in.: studenckich praktyk zawodowych, indywidualnej organizacji studiów (IOS), indywidualnego dostosowania studiów dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (IDS) i zaliczania niektórych zajęć. Zmieniony Regulamin obejmie swoim działaniem wszystkich studentów, którzy rozpoczęli lub wznowili studia po 30 września 2012 r. Istotną nowością będzie likwidacja możliwości tzw. reaktywacji na dzień obrony. Osoby skreślone z listy studentów z powodu niezłożenia pracy dyplomowej, będą mogły w terminie nie dłuższym niż trzy lata od daty skreślenia zwrócić się do dziekana o zgodę na wznowienie studiów na ostatnim semestrze, w celu ukończenia i złożenia pracy oraz przystąpienia do obrony. Ważne: podania złożone do 30 września br. będą rozpatrywane według przepisów dotychczasowych.

Zachęcamy do uważnej lektury dokumentu, przygotowanego przez Biuro ds. Jakości Kształcenia, zawierającego dokładne omówienie wprowadzanych zmian. Bliższe informacje można uzyskać w Dziale Kształcenia, a w sprawach wynikających ze specyfiki poszczególnych wydziałów w ich dziekanatach.

Skróty

Copyright © 2001-2024
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.