Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/student

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Pomoc materialna dla studentów i doktorantów w semestrze zimowym 2014/2015

Uprzejmie zawiadamiamy, że 27 października 2014 r.  Prorektor do spraw kształcenia
i studentów dr hab. prof. UŚ Ryszard Koziołek, w porozumieniu z Zarządem Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego i Zarządem Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów podjął decyzje wynikające z par. 4 ust. 1 regulaminów pomocy materialnej dla studentów i doktorantów.

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW

Wysokość dochodu uprawniającego do stypendiów socjalnego i dodatku mieszkaniowego  wynosi 850,00 zł.

 Wysokość stypendium socjalnego uzależniona od dochodu na osobę w rodzinie studenta wynosi odpowiednio:

- przy dochodach

 

od 0,00 zł do 200,00 zł - 890,00 zł

od 200,01 do 400,00 zł - 690,00 zł

od 400,01 do 600,00 zł - 490,00 zł

od 600,01 do 850,00 zł - 290,00 zł

 

 Wysokość dodatku mieszkaniowego do stypendium socjalnego:

a) z tytułu zamieszkiwania w domu studenckim UŚ wynosi odpowiednio:

- DS w Katowicach i Sosnowcu – 351,00 zł miesięcznie tj. 11,70 zł na dobę,

- DS w Cieszynie – 249,00 zł miesięcznie tj. 8,30 zł na dobę,

b) z tytułu zamieszkiwania na kwaterze – 60,00 zł miesięcznie tj. 2 zł na dobę

 

Wysokość zapomogi:

a) przyznawanej przez Dziekana – do 300,00 zł

b) podwyższonej przez Rektora na wniosek Dziekana – do 1.000,00 zł

 

Wysokość stypendium specjalnego dla studentów niepełnosprawnych:

- znaczny stopień niepełnosprawności / I gr. inwalidzka– 450,00 zł

- umiarkowany stopień niepełnosprawności / II gr. inwalidzka – 350,00 zł

- lekki stopień niepełnosprawności / III gr. inwalidzka – 250,00 zł

 

POMOC MATERIALNA DLA DOKTORANTÓW

Wysokość dochodu uprawniającego do stypendiów socjalnego i dodatku mieszkaniowego - 850,00 zł.

Wysokość stypendium socjalnego uzależniona od dochodu na osobę w rodzinie doktoranta wynosi odpowiednio:

- przy dochodach

od 0,00 zł do 200,00 zł -   1000,00 zł

od 200,01 zł do 400,00 zł - 800,00 zł

od 400,01 zł do 600,00 zł - 600,00 zł

od 600,01 zł do 850,00 zł - 400,00 zł

 

Wysokość dodatku mieszkaniowego do stypendium socjalnego wynosi:

a) z tytułu zamieszkiwania w domu studenckim UŚ odpowiednio:

- DS. w Katowicach i Sosnowcu – 351,00 zł miesięcznie /11,70 zł na dobę,

- DS. w Cieszynie – 249,00 zł miesięcznie/8,30 zł na dobę,

b) z tytułu zamieszkiwania na kwaterze – 60,00 zł miesięcznie /2,00 zł na dobę

 

 Wysokość zapomogi wynosi:

a) przyznawanej przez Dziekana – do 300,00 zł

b) podwyższonej przez Rektora na wniosek Dziekana – do 1000,00 zł

 

Wysokość stypendium specjalnego dla doktorantów niepełnosprawnych wynosi:

- znaczny stopień niepełnosprawności / I gr. inwalidzka – 450,00 zł

- umiarkowany stopień niepełnosprawności / II gr. inwalidzka – 350,00 zł

- lekki stopień niepełnosprawności / III gr. inwalidzka – 250,00 zł

--------------------------------------------------------------------------------

 

Ponadto informujemy, iż Prorektor do spraw kształcenia i studentów  dr hab. prof. UŚ Ryszard Koziołek podjął decyzję w sprawie procenta uprawnionych oraz wysokości stypendiów rektora dla najlepszych studentów oraz stypendium dla najlepszych doktorantów w semestrze letnim.

 

  • Liczba studentów uprawnionych do otrzymania stypendium rektora dla najlepszych studentów – 6% najlepszych studentów na danym kierunku studiów

  • Wysokość miesięcznego stypendium rektora dla najlepszych studentów wynosi 550 zł.

W oparciu o par. 17 ust. 5  Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów UŚ studentom, którzy uzyskali łączną liczbę punktów 20 lub więcej stypendium zostaje podwyższone do kwoty 800 zł.

  • Liczba doktorantów uprawnionych do otrzymania stypendium dla najlepszych doktorantów na poziomie 8% z liczby doktorantów rozpoczynających dany rok akademicki

  • Wysokość miesięcznego stypendium dla najlepszych doktorantów wynosi 1000 zł.

--------------------------------------------------------------------------------

POSTANOWIENIA WSPÓLNE

  • Wypłata świadczeń z nadpłatą za październik nastąpi w terminie 27 listopada br.

  • Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 grudnia 2013 r. najniższe wynagrodzenie asystenta do 31 grudnia 2014 r. wynosi 2245,00 zł. W związku z tym zgodnie z § 5 ust. 6 cyt. Regulaminów łączna wysokość stypendiów socjalnego wraz z dodatkiem mieszkaniowym i stypendium dla najlepszych doktorantów nie może przekroczyć 90% tego wynagrodzenia tj. kwoty 2020,05 zł.

  • Od dnia 1 stycznia 2015 r. zgodnie z cyt. Rozporządzeniem kwoty te ulegają podwyższeniu. Najniższe wynagrodzenie asystenta będzie wynosiło 2450,00 i odpowiednio 90% tego wynagrodzenia stanowić będzie 2205,00zł.

 

 

Dział Studenckich Spraw Socjalnych (28.10.2014 r.)

Skróty

Copyright © 2001-2024
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.