facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Odpłatność za drugi kierunek

W związku z licznymi pytaniami kandydatów, które dotyczą odpłatności za studia na drugim kierunku studiów wyjaśniamy: w bieżącym roku akademickim w pełni obowiązują przepisy znowelizowanej ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, w tym również te regulujące kwestie pobierania opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uczelnię na drugim i kolejnym kierunku studiów.

 
Punkty ECTS
Zgodnie z przepisami ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym student studiów stacjonarnych, który rozpoczął studia w roku akademickim 2011/2012 albo w latach następnych otrzyma limit punktów ECTS w ramach których będzie miał prawo do korzystania z zajęć bez wnoszenia opłat. Student ten ma prawo bez wnoszenia opłat do korzystania z zajęć, za które może uzyskać na studiach:
  • pierwszego stopnia co najmniej 180 punktów ECTS,
  • studiów drugiego stopnia – co najmniej 90 punktów ECTS,
  • jednolitych studiów magisterskich – co najmniej 300 punktów ECTS w systemie studiów pięcioletnich i 360 punktów ECTS w systemie studiów sześcioletnich.
Poza ww. limitem punktów ECTS, student studiów stacjonarnych ma prawo bez wnoszenia opłat do korzystania z zajęć na określonym poziomie studiów, za które może uzyskać dodatkowo nie więcej niż 30 punktów ECTS, a student realizujący kształcenie w ramach indywidualnych studiów międzyobszarowych, nie więcej niż 90 punktów ECTS. Ww. punkty ECTS student może wykorzystać m.in. na dodatkowe zajęcia, nieobjęte programem studiów, dodatkową specjalność. Tym samym punkty te nie mogą być wykorzystane przez studenta do powtarzania określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce.
 
Za wykorzystanie określonej liczby punktów ECTS z przyznanego limitu punktów uprawniającego do korzystania z zajęć bez wnoszenia opłat należy uznać zaliczenie przez studenta danych zajęć dydaktycznych, którym przypisana została określona liczba punktów ECTS.
 
Student, który rozpoczął studia stacjonarne w uczelni publicznej w roku akademickim 2011/2012 albo w latach następnych i po zaliczeniu jednego lub kilku semestrów przerwał studia, a następnie ponownie podjął studia na innym albo tym samym kierunku studiów, otrzyma limit punktów ECTS uprawniający go do korzystania z zajęć bez wnoszenia opłat, ale pomniejszony o wykorzystane już wcześniej punkty ECTS.
W przypadku ewentualnych opłat związanych ze zmianą kierunku studiów, student zobowiązany jest do ich wniesienia dopiero po wykorzystaniu całego limitu punktów ECTS, którym dysponuje.
 
 Odpłatność za drugi kierunek studiów stacjonarnych:
 
  1. Studia rozpoczęte przed nowelizacją ustawy, czyli przed 1 października 2011 r., nie mają wpływu na odpłatność za studia stacjonarne;
  2. Opłata za kształcenie na studiach stacjonarnych, jeżeli są to studia na drugim lub kolejnym kierunku studiów w formie stacjonarnej, dotyczy osób przyjętych na te studia po 1 października 2012.;
  3. Drugi kierunek studiów stacjonarnych bez wnoszenia opłat, studiują osoby o ile decyzja o przyjęciu na drugi kierunek studiów została wydana przed upływem roku akademickiego 2011/2012 (tj. do dnia 30 września 2012 r.). Datą „przyjęcia na studia” jest data wydania ostatecznej decyzji o przyjęciu na studia.;
  4. Student pierwszego kierunku studiów stacjonarnych przyjęty na studia po 1 października 2012 r., ma prawo podjąć studia na drugim kierunku studiów stacjonarnych bez wnoszenia opłat z tym, że prawo do ich kontynuowania bez wnoszenia opłat będzie miał wówczas jeśli w poprzednim roku studiów spełnił kryteria do otrzymania stypendium rektora dla najlepszych studentów. Dlatego ci, którzy kształcą się na kolejnym kierunku studiów, muszą pamiętać aby złożyć podanie o ustalenie czy spełniają kryteria do jego otrzymania bez względu na to, czy stypendium to będzie rzeczywiście im przyznane;
  5. Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Szczegółowe kryteria przyznawania stypendium rektora dla najlepszych studentów ustala rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego;
  6. Na każdym następnym kierunku (trzecim, czwartym i kolejnych) studia stacjonarne będą płatne już od pierwszego semestru – bez względu na wyniki w nauce;
  7. Prawo do rozpoczęcia studiów na drugim kierunku studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat, a także ich kontynuowania bez wnoszenia opłat przez najlepszych studentów – jest prawem jednorazowym;
 W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi wnoszenia opłat za drugi kierunek studiów, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało na swojej stronie komunikat. Zapraszamy do zapoznania się z nim. Komunikat dostępny jest tutaj.

 (Dział Kształcenia)

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.