Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/student

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

IV Ogólnopolska konferencja naukowa "Współczesne przestrzenie edukacyjne biografistyki"

Katedra Biografistyki Pedagogicznej Instytutu Pedagogiki
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

oraz

Fundacja „Biografie Codzienności”

zapraszają do udziału w

IV Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej

z serii:

Współczesne przestrzenie edukacyjne biografistyki
na temat:
"Obcy wśród swoich: wychowawczy wymiar biografii pogranicza"

która odbędzie się 22–23 kwietnia 2016 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie 

Kolejny raz Katedra Biografistyki Pedagogicznej KUL serdecznie zaprasza badaczy
biografii – pedagogów, historyków, socjologów, psychologów, filozofów, teologów,
politologów, filologów i językoznawców – do Lublina na konferencję biograficzną.
Pragniemy, aby spotkanie stało się inspiracją do dyskusji na temat biografii tych wszystkich,
którzy z różnych powodów czują się obcy w rodzinie, społeczeństwie, państwie czy w
świecie, w którym przyszło im żyć, a nawet odczuwają obcość języka, w którym przyszło im
wyrażać swoje myśli i uczucia.

Pisząc o „biografiach pogranicza”, dostrzegamy ogrom znaczeń, które się pod tym
kryją. Pragniemy pochylić się zarówno nad pograniczami w sensie geograficznym oraz
kulturowym, jak i religijnym, społecznym, językowym, historycznym, a nawet literackim. Bo
przecież pogranicze to przede wszystkim obszar lub terytorium, na którym dochodzi do
współżycia przedstawicieli różnych grup etnicznych, kulturowych, religijnych, społecznych
czy majątkowych. Niejednokrotnie przyjmujemy, że pogranicze to również okres, w którym
stykają się dwie epoki w dziejach ludzi, państw, narodów, grup społecznych czy kulturowych,
pokoleniowych, a także stan „współistnienia dwóch odrębnych światów”, na przykład
realnego i wirtualnego, wyśnionego, ludzi chorych/niepełnosprawnych i zdrowych, wolnych i
więźniów, ludzi uwięzionych w sobie bądź zniewolonych przez nałogi… Pogranicze
nierozerwalnie wiąże się z różnymi, ukształtowanymi historycznie i kulturowo, formami
kontaktów między przedstawicielami tych „obcych” sobie grup: od pogłębiającej się
odrębności i towarzyszących jej wzajemnej separacji i osamotnienia do prób współżycia
społecznego. Pogranicze przyczynia się do ukształtowania nowego typu człowieka różnych
kultur/narodów/grup/światów oraz nowej świadomości jednostkowej i zbiorowej. Ponadto
specyfika pogranicza wpływa na biografie poszczególnych jednostek i zbiorowości, na
wyznawane przez nich wartości, postawy życiowe i zachowania społeczne.
Mamy nadzieję, że tak szerokie i wieloznaczne ujęcie tematu, okaże się inspirujące do
wielowątkowej wymiany poglądów, a także ukazania niezwykłych biografii pogranicza.

Obszary tematyczne konferencji:

 • Rozważania nad różnorodnością kontekstów biografii pogranicza
 • Analiza biograficzna wyobcowań
 • Analiza procesów uczenia się związanych z odczuwaną obcością, alienacją, zagubieniem
 • Wychowawczy wymiar biografii imigrantów, emigrantów i reemigrantów
 • Migracja wymuszona a dobrowolna w kontekście biograficznym
 • Biografie osób wykluczonych
 • Biografia a świat wirtualny (społecznie, ekonomicznie, kulturowo, cyfrowo, …)
 • Resocjalizacja elementem biografii
 • Niepełnosprawność/choroba przyczyną wyobcowania
 • Samotność w biografii osób starszych
 • Migracja wewnątrzosobowa / biografie osób zamkniętych w sobie
 • Wielokulturowość elementem biografii człowieka
 • Mnogość religii wyzwaniem dla tożsamości człowieka
 • Biografia pogranicza w przeszłości i współcześnie
 • Odosobnienie jako inspiracja do działalności twórczej
 • Poczucie osamotnienia, wygnania, obcości jako czynnik pogłębienia życia duchowego.

Komitet Naukowy:

 • Prof. zw. dr hab. Andrzej Chodubski (UG)
 • Dr bab. Elżbieta Dubas, prof. UŁ
 • Ks. dr hab. Stanisław Fel, prof. KUL
 • Dr hab. Piotr Gołdyn, prof. UAM
 • Dr hab. Romuald Grzybowski, prof. UG
 • Dr hab. Anna Jabłońska (UJK)
 • Prof. dr hab. Janina Kostkiewicz (UJ)
 • Dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ
 • Dr hab. Grzegorz Kubski, prof. UAM
 • Prof. zw. dr hab. Maria Mendel (UG)
 • Ks. prof. dr hab. Marian Nowak (KUL)
 • Dr hab. Danuta Urbaniak-Zając, prof. UŁ
 • Dr hab. Ewa Domagała-Zyśk (KUL)
 • Dr Dorota Jaworska (UG)
 • Dr Ryszard Małachowski (UZ)
 • Dr Tomasz Wach (KUL)

Osoby zainteresowane czynnym udziałem w konferencji prosimy o przesyłanie
tematów i streszczeń wystąpień w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 marca 2016 r.

Przewidujemy wystąpienia w formie wykładów (15 minut). Zgłoszenia należy
dokonywać poprzez formularz zamieszczony na stronie Katedry Biografistyki Pedagogicznej
KUL, w zakładce IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Współczesne przestrzenie
edukacyjne biografistyki”.

Zgłoszenie i abstrakt należy przesłać drogą e-mail na adres kbpkul@gmail.com do
31 marca 2016 r.

Tekst wystąpienia na ten sam adres do dnia rozpoczęcia konferencji, czyli
22 kwietnia 2016 r., ze względu na ograniczenia czasowe dotyczące redakcji i wydania
publikacji pokonferencyjnej.

Zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej: http://www.kul.pl/katedrabiografistyki-
pedagogicznej,11001.html
oraz strony Katedry na Facebooku
https://www.facebook.com/katedrabiografistyki.pedagogicznej?fref=ts


Program konferencji zostanie przesłany do 3 kwietnia 2016 r.

Koszt konferencji:

Wpisowe w kwocie 350 zł należy wpłacić na konto Fundacji „Biografie
Codzienności” (Raiffeisen Polbank 73 1750 0012 0000 0000 3206 3594) w terminie do
1 kwietnia 2016 r. z dopiskiem: IV Konferencja biograficzna – imię i nazwisko. Po 1
kwietnia 2016 r. opłata wzrasta o 50 zł. Opłata pokrywa koszt: uczestnictwa w sesjach oraz
materiały promocyjne, egzemplarz autorski wydawnictwa pokonferencyjnego, drobny
poczęstunek w przerwach, obiad.
Wybór miejsca noclegowego oraz zakwaterowanie należy do uczestnika konferencji.
Polecamy noclegi w miejscach, których adresy znajdą państwo na stronie KBP w zakładce Baza noclegowa.


Serdecznie zapraszamy!

Data wydarzenia: 
22. kwiecień 2016 (Cały dzień) - 23. kwiecień 2016 (Cały dzień)

Skróty

Copyright © 2001-2021
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.