Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/student

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Blok Kształcenia Nauczycielskiego dla studentów

Oferta edukacyjna Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach poszerzona została o Blok Kształcenia Nauczycielskiego – program daje możliwość uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela dla studentów UŚ, którzy nie studiują na kierunkach i specjalnościach nauczycielskich, a którzy pragną uzyskać przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela.

Rekrutacja na zajęcia Bloku Kształcenia Nauczycielskiego UŚ odbywać się będzie drogą elektroniczną (e-mail: bkn@us.edu.pl) w dwóch fazach:

  • faza I − od 7 stycznia 2014 r. do 30 stycznia 2014 r. – rejestracja na wybrany przez studenta wariant/określony etap szkolnej edukacji;
  • faza II − od 1 lutego 2014 r. do 17 lutego 2014 r. – określenie listy przyjętych, ogłoszenie planu zajęć (grup).

Program BKN został pomyślany tak, by zajęcia prowadzone w jego ramach nie kolidowały z zajęciami na macierzystych kierunkach. Przewidziano także organizowanie grup w miejscach funkcjonowania oddalonych od Katowic wydziałów.
Liczba studentów przyjmowanych do programu BKN jest ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Minimalna liczba studentów warunkująca powstanie grupy wynosi 25 osób.

Przygotowanie nauczycielskie jest niezbędne do podjęcia pracy na stanowisku:

  • nauczyciela w zakładach kształcenia nauczycieli, placówkach doskonalenia nauczycieli, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, bibliotekach pedagogicznych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, technikach, szkołach policealnych;
  • nauczyciela w gimnazjach i zasadniczych szkołach zawodowych;
  • nauczyciela w przedszkolach, szkołach podstawowych, placówkach wychowania pozaszkolnego, placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania;
  • nauczyciela praktycznej nauki zawodu w zasadniczych szkołach zawodowych, technikach.

Przygotowanie nauczycielskie uzyskuje osoba, która pomyślnie zrealizowała blok zajęć psychologiczno-pedagogicznych oraz dydaktycznych, a także odbyła praktykę pedagogiczną. Zajęcia przygotowania nauczycielskiego składają się zarówno z zajęć o charakterze ogólnonauczycielskim/ogólnopedagogicznym, jak i z zajęć przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela konkretnego przedmiotu (przygotowanie w zakresie dydaktyki przedmiotowej, zgodnie z kierunkiem studiów/specjalnością).

Szczegółowe informacje na temat BKN dostępne są na stronie: www.cku.us.edu.pl.

(wiadomość z Serwisu Głównego UŚ)

Skróty

Copyright © 2001-2022
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.