facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Uczelniana Temida

Za naruszenie przepisów obowiązujących w uczelni oraz za czyny uchybiające godności studenta student ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną przed komisją dyscyplinarną albo przed sądem koleżeńskim samorządu studenckiego (art. 211 i następne ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym; rozporządzenie ministra). Postępowanie wyjaśniające prowadzi na polecenie rektora rzecznik dyscyplinarny, pełniący funkcję oskarżyciela przed komisją dyscyplinarną.

 

Karami dyscyplinarnymi są:

- upomnienie

- nagana

- nagana z ostrzeżeniem

- zawieszenie w określonych prawach studenta na okres do jednego roku

- wydalenie z uczelni.

 

Sąd koleżeński nie może wymierzać ostatniej z wymienionych kar. Do komisji dyscyplinarnej trafiają najczęściej sprawy sfałszowanych ocen i podpisów w indeksie. Karą  zwykle stosowaną w takich wypadkach jest wydalenie z uczelni; podobnie dzieje się w razie stwierdzenia plagiatu. Ponieważ wspomniane czyny stanowią przestępstwo, uczelnia składa również zawiadomienie do prokuratury.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.