Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/student

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Stypendia rektora

  1. STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW

 

Przysługuje:

 

  • studentom od drugiego roku studiów, przyznawane na wniosek studenta, który uzyskał w poprzednim roku studiów wysoką średnią ocen (nie niższą niż 4,10) lub osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, o których mowa w załączniku nr 10.
  • o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów może się również ubiegać student pierwszego roku studiów drugiego stopnia (magisterskich uzupełniających) rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia (licencjackich), który uzyskał za ostatni rok studiów pierwszego stopnia wysoką średnią ocen (nie niższą niż 4,10) lub osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Jeżeli ostatni rok studiów trwał jeden semestr pod uwagę brane są osiągnięcia z tego semestru.
  • w przypadku ukończenia studiów pierwszego stopnia poza UŚ do wniosku stypendialnego należy dołączyć zaświadczenie wystawione przez dziekanat uczelni w której student odbył studia, zawierające dane na temat daty ukończenia studiów oraz średniej ocen z ostatniego roku studiów obliczonej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, bez wliczania do średniej ocen oceny z egzaminu dyplomowego.
  • o stypendium rektora od roku ak. 2014/2015 może również ubiegać się student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, będący laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o systemie oświaty. Olimpijczycy składają wniosek stypendialny, stanowiący załącznik nr 4A do regulaminu, wraz z kopią zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiad. Dla olimpijczyków tworzy się listę na danym kierunku, wszyscy studenci znajdujący się na tej liście otrzymują stypendium.

 

  1. STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW

 

Przysługuje:

 

a) na pierwszym roku studiów za bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym. Przez bardzo dobre wyniki należy rozumieć najwyższą liczbę punktów, która klasyfikuje doktoranta na pierwszym miejscu listy rankingowej.

 

b) na drugim i kolejnych latach po spełnieniu łącznie nast. warunków: bardzo dobre lub dobre wyniki egzaminów objętych programem studiów, postępy w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej, szczególne zaangażowanie w pracę dydaktyczną.

 

  • stypendium dla najlepszych doktorantów przyznawane jest na wniosek. Doktoranci ubiegający się o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów wraz z wnioskiem składają dokumentację, zawierającą potwierdzenie spełnienia przez nich wymaganych kryteriów. Merytorycznej oceny osiągnięć na podstawie złożonych dokumentów dokonują opiekunowie naukowi, przyznając ilość punktów w poszczególnych kategoriach osiągnięć.
  • o przyznaniu stypendium dla najlepszych doktorantów decyduje miejsce doktoranta na liście rankingowej. Rektor corocznie w oparciu o możliwości finansowe Uczelni ustala procent doktorantów uprawnionych do stypendium oraz jego miesięczną wysokość. Wysokość stypendium może ulec zmianie w semestrze letnim.
  • szczegółowe zasady, kryteria oceny merytorycznej oraz sposób dokumentowania osiągnięć we wniosku o stypendium dla najlepszego doktoranta określa załącznik nr 11 do Regulaminu. 

 

 

REGULAMINY POMOCY MATERIALNEJ

WZORY DRUKÓW DLA STUDENTÓW

WZORY DRUKÓW DLA DOKTORANTÓW

 

Powrót

Skróty

Copyright © 2001-2022
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.