facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Kredyty studenckie - ważne zmiany

15 sierpnia 2016 r. wchodzą w życie przepisy, wprowadzające zmodyfikowane zasady udzielania kredytów studenckich. Oto najistotniejsze zmiany, o których informuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

  • Nowy termin składania wniosków o przyznanie kredytu oraz skrócenie terminu podpisania umów. W bieżącym roku wnioski będzie można składać w okresie od 15 sierpnia do 31 października 2016 r. (zamiast do 15 listopada). Zmianie uległ również ostateczny termin zawierania umów o kredyt. Został on skrócony, do 31 grudnia 2016 r.
  • Możliwość składania wniosków przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia. O kredyt mogą ubiegać się – poza studentami i doktorantami – również kandydaci na studia, którzy rozpoczną je od października 2016 r. Bank będzie mógł rozpatrywać wnioski osób posiadających dokument potwierdzający przyjęcie na studia lub udział w rekrutacji na studia, natomiast zawarcie umowy o kredyt będzie możliwe po uzyskaniu statusu studenta lub doktoranta.
  • Ustalenie maksymalnej wysokości dochodu na osobę w rodzinie, uprawniającej do otrzymania kredytu na dany rok akademicki przed rozpoczęciem terminu składania wniosków. W roku akademickim 2016/2017 wysokość dochodu uprawniająca do otrzymania kredytu wynosi 2500 zł/osobę w rodzinie. W kolejnych latach maksymalną wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie minister ustali na podstawie wniosków złożonych w poprzednim roku akademickim .
  • Uelastycznienie wysokości rat kredytu. W roku akademickim 2016/2017 student lub doktorant uzyska możliwość wyboru spośród czterech wysokości miesięcznej raty kredytu: 600 zł (rata podstawowa), 800 zł albo 1000 zł (rata podwyższona) i 400 zł (rata obniżona).
  • Możliwość zmiany wysokości miesięcznej raty kredytu w trakcie trwania umowy kredytowej. Kredytobiorca będzie mógł złożyć w banku wniosek o zwiększenie lub zmniejszenie raty kredytu, w zależności od aktualnych potrzeb.

    Informacja na stronie ministerstwa

    Osobom zainteresowanym przypominamy, że zaświadczenia potwierdzające status studenta albo doktoranta można uzyskać w dziekanatach i sekretariatach studiów doktoranckich.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2017
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.