facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Kredyty studenckie - ważne zmiany

21 października 2016 r. weszły w życie przepisy, wprowadzające zmodyfikowane zasady udzielania kredytów studenckich. Oto najistotniejsze zmiany, o których poinformowało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

  • Nowy termin składania wniosków o przyznanie kredytu oraz skrócenie terminu podpisania umów. W roku ak. 2017/2018 wnioski można składać do 20 października 2017 r
  • Ustalenie maksymalnej wysokości dochodu na osobę w rodzinie, uprawniającej do otrzymania kredytu na dany rok akademicki przed rozpoczęciem terminu składania wniosków. W roku akademickim 2016/2017 wysokość dochodu uprawniająca do otrzymania kredytu wynosiła 2500 zł/osobę w rodzinie. W kolejnych latach maksymalną wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie minister ustali na podstawie wniosków złożonych w poprzednim roku akademickim .
  • Uelastycznienie wysokości rat kredytu. W roku akademickim 2017/2018 student lub doktorant ma możliwość wyboru spośród czterech wysokości miesięcznej raty kredytu: 600 zł (rata podstawowa), 800 zł albo 1000 zł (rata podwyższona) i 400 zł (rata obniżona).
  • Możliwość zmiany wysokości miesięcznej raty kredytu w trakcie trwania umowy kredytowej. Kredytobiorca będzie mógł złożyć w banku wniosek o zwiększenie lub zmniejszenie raty kredytu, w zależności od aktualnych potrzeb.
  • Osobom zainteresowanym przypominamy, że zaświadczenia potwierdzające status studenta albo doktoranta można uzyskać w dziekanatach i sekretariatach studiów doktoranckich.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.