Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/student

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konkurs PFRON na pracę magisterską i doktorską

Ogłaszamy Konkurs na najlepsze prace magisterskie i doktorskie OTWARTE DRZWI - XIII edycja

Tłumacznie na język migowy

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza

XIII edycję Konkursu

na najlepsze prace magisterskie i doktorską, których tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze: zdrowotnym, zawodowym lub społecznym

„OTWARTE DRZWI”

 

Termin składania prac:

do 25 lipca 2016 r.

 

Miejsce składania prac:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Al. Jana Pawła II 13

00-828 Warszawa

z dopiskiem ,,OTWARTE DRZWI”

Prace można przesyłać pocztą lub składać osobiście w kancelarii PFRON.

 

Uczestnicy i warunki konkursu:

 • do Konkursu mogą przystępować absolwenci studiów magisterskich lub doktoranckich
  oraz osoby, które obroniły pracę doktorską w innym trybie,
 • prace do Konkursu może zgłosić: dziekan wydziału, dyrektor instytutu, promotor
  lub recenzent pracy magisterskiej lub doktorskiej,
 • konkursem objęte są prace magisterskie, które uzyskały ocenę bardzo dobrą oraz rozprawy doktorskie podejmujące tematykę związaną z problematyką osób niepełnosprawnych obronione w okresie do 24 miesięcy przed dniem zgłoszenia pracy do konkursu.

 

Kategorie prac:

 • rehabilitacja  społeczna,
 • rehabilitacja zawodowa oraz rozwiązania technologiczne służące osobom niepełnosprawnym,
 • rehabilitacja medyczna (dotyczy rozwiązań mających wpływ na lepsze funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym).

 

Sposób składania prac:

Prace należy składać w wersji papierowej (zszytej w sposób trwały) w 1 egzemplarzu. W przypadku prac o objętości przekraczającej 200 stron maszynopisu, wymagane jest złożenie 2 egzemplarzy w wersji papierowej.

Do pracy należy dołączyć:

1. wypełniony i opatrzony podpisami formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia,

2. streszczenie pracy o objętości ok. 8 tys. znaków, które powinno zawierać:

 • prezentację przedmiotu pracy,
 • cel i przedmiot badań, najważniejsze pytania badawcze,
 • techniki badawcze,       
 • najważniejsze wnioski wynikające z pracy i ich praktyczne wykorzystanie.

3. recenzje pracy,

4.  płytę CD/DVD zawierającą wersje elektroniczne: pracy, streszczenia, formularza zgłoszeniowego.

 

Na płycie należy umieścić w sposób trwały (np. niezmywalnym flamastrem) tytuł pracy oraz imię i nazwisko autora. W przypadku prac o objętości przekraczającej 200 stron maszynopisu, wymagane jest przesłanie dodatkowego egzemplarza w wersji papierowej, zgodnie z § 4 ust. 2 Regulaminu Konkursu.

 

Wyniki konkursu:

Informacje o terminie rozstrzygnięcia Konkursu, wynikach oraz uroczystym finale zostaną
podane odrębnym komunikatem na witrynie internetowej www.pfron.org.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej PFRON.

O terminie wręczenia nagród Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni pisemnie.

 

Osoby odpowiedzialne za organizację Konkursu w Biurze PFRON:

Tomasz Wojakowski – tel. (22) 50 55 448

Danuta Zawilińska – tel. (22) 50 55 214

e-mail: pwi@pfron.org.pl

Tłumaczenie na język migowy

Data wydarzenia: 
25. lipiec 2016 - 23:59

Skróty

Copyright © 2001-2020
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.