Załącznik nr 1
do Uchwały nr 18 Senatu UŚ
z dnia 7 kwietnia 2009
 r.

 

REGULAMIN STUDIÓW W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM
Tekst jednolity

1. PRZEPISY OGÓLNE

2. ORGANIZACJA STUDIÓW

3. PRAWA I OBOWIĄZKI STUDENTA

4. EGZAMINY I ZALICZENIA

5. URLOPY

6. STYPENDIA, NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

7. PRACA DYPLOMOWA

8. EGZAMIN DYPLOMOWY

9. PRZEPISY PRZEJŚCIOWE

10. PRZEPISY KOŃCOWE

 
 
 

1. PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

 1. Regulamin dotyczy stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Śląskim, zwanym Uczelnią.

 2. uchylony

§ 2

 1. Podstawą przyjęcia w poczet studentów Uczelni jest pomyślne spełnienie przez kandydata kryteriów rekrutacji określonych uchwałą Senatu Uczelni.

 2. Nabycie praw studenta następuje z chwilą immatrykulacji i złożenia ślubowania.

 3. Przyjęcie w poczet studentów Uczelni następuje także z dniem przeniesienia z innej uczelni lub podjęcia przez studenta innej uczelni studiów na drugim kierunku w Uczelni, albo z momentem reaktywacji.

 4. Student Uczelni otrzymuje indeks oraz legitymację studencką.

 5. Przełożonym studentów Uczelni jest rektor; przełożonym studentów wydziału jest dziekan.

§ 3

 1. Jeżeli w niniejszym regulaminie jest mowa o dziekanie, należy przez to rozumieć także kierownika jednostki organizacyjnej, o której mowa w Statucie Uczelni, prowadzącej działalność dydaktyczną.

 2. Jeżeli w niniejszym regulaminie jest mowa o radzie wydziału, należy przez to rozumieć także radę naukową jednostki organizacyjnej, o której mowa w Statucie Uczelni, prowadzącej działalność dydaktyczną.
   
   

2. ORGANIZACJA STUDIÓW

§ 4

 1. Rok akademicki rozpoczyna się nie później niż 1 października i trwa nie dłużej niż do 30 września następnego roku kalendarzowego.

 2. Rok akademicki obejmuje:

 1. okres zajęć wynikających z planu studiów, podzielony na 2 semestry – semestr zimowy i semestr letni,

 2. sesje egzaminacyjne wolne od zajęć: zimową, zamykającą semestr zimowy i letnią, zamykającą semestr letni,

 3. praktykę zawodową i ćwiczenia terenowe, jeśli przewidziane zostały w planie studiów,

 4. wakacje zimowe, wiosenne i letnie.

 1. Rektor, po zasięgnięciu opinii samorządu studenckiego, określa szczegółową organizację roku akademickiego na podstawie obowiązujących planów studiów i programów nauczania.

 2. Na wniosek rady wydziału rekrutacja może być przeprowadzona także na semestr letni.

§ 5

 1. Studia odbywają się według planów studiów i programów nauczania uchwalonych w trybie określonym w odrębnych przepisach. Dziekan przedstawia rektorowi plan studiów i program nauczania uchwalony przez radę wydziału. O każdej zmianie planu studiów i programu nauczania w zakresie zajęć obligatoryjnych dziekan niezwłocznie informuje rektora.

1a.  Plany studiów i programy nauczania są jawne i dostępne na stronach internetowych odpowiednich wydziałów i innych jednostek Uczelni.

 1. Studia odbywają się w systemie punktów kredytowych zgodnym z Europejskim Systemem Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS).

 2. Realizacja planów studiów i programów nauczania przez studenta musi gwarantować wypełnienie obowiązkowych zakresów przedmiotowych i tematycznych określonych we właściwych przepisach i wymaganych dla uzyskania dyplomu ukończenia studiów danego stopnia, kierunku i specjalności.

 3. Student ma prawo do udziału w wykładach, natomiast udział w przewidzianych planem studiów zajęciach prowadzonych w innej formie jest obowiązkowy.

 4. Rada wydziału określa zasady prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz sprawdzianów wiedzy i umiejętności w językach obcych, a także kolejność (sekwencję) przedmiotów.

§ 6

Najpóźniej na trzy miesiące przed rozpoczęciem roku akademickiego dziekan podaje do wiadomości studentów zasady studiowania według systemu punktów kredytowych na poszczególnych kierunkach studiów.

§ 7

Dziekan z własnej inicjatywy lub na wniosek studentów powołuje opiekunów lat lub grup ćwiczeniowych. Opiekun służy radą i pomocą studentom we wszystkich sprawach związanych z odbywaniem studiów. Szczegółowy zakres obowiązków opiekuna ustala dziekan.

§ 8

 1. Plan studiów i program nauczania może określać rodzaj praktyki oraz czas jej trwania.

 2. Brak zaliczenia praktyki traktowany jest na równi z brakiem zaliczenia jakiegokolwiek innego przedmiotu.

 3. Dziekan podejmuje decyzję o trybie odbycia praktyki niezaliczonej z przyczyn niezależnych od studenta.

§ 9

 1. Student:

 1. wychowujący dziecko,

 2. niepełnosprawny,

 3. studiujący na drugim kierunku lub specjalności, ma prawo do studiowania według indywidualnej organizacji studiów (IOS).

 1. IOS może być przyznana studentowi w innych przypadkach niż przewidziane w ust. 1.

 2. IOS przyznawana jest na wniosek studenta na okres jednego semestru.

3a.  W szczególnie uzasadnionych okolicznościach dziekan może podjąć decyzję o przyznaniu IOS studentowi uczestniczącemu w międzynarodowym programie wymiany studentów lub odbywającemu za zgodą dziekana praktyki zagraniczne. W takim przypadku nie stosuje się postanowień ust. 8.

 1. Przyznanie IOS upoważnia studenta do częściowego zwolnienia z obowiązku uczęszczania na zajęcia dydaktyczne, co nie oznacza zmniejszenia wobec studenta wymagań odnoszących się do zakresu i poziomu wiedzy z przedmiotów przewidzianych planem studiów i programem nauczania na danym kierunku studiów.

 2. Student ubiegający się o przyznanie IOS przedstawia dziekanowi do zaakceptowania tryb zaliczeń i egzaminów przewidzianych na dany semestr oraz warunki zaliczeń uzgodnione i zaopiniowane przez nauczycieli akademickich odpowiadających za realizację poszczególnych przedmiotów w danym semestrze.

 3. Decyzję o przyznaniu IOS podejmuje dziekan nie później niż w 30 dni od rozpoczęcia semestru, którego decyzja dotyczy. W szczególnych przypadkach dopuszcza się możliwość przyznania IOS w terminie późniejszym.

 4. Sesja zaliczeniowo-egzaminacyjna w ramach IOS nie może zakończyć się później niż sesja poprawkowa na danym wydziale.

 5. Dziekan może cofnąć zgodę na IOS, jeżeli student nie spełnia ustalonych warunków.

§ 10

 1. Studia odbywane według indywidualnych planów i programów, czyli indywidualny tok studiowania (ITS), polegają na rozszerzeniu zakresu wiedzy w ramach studiowanej specjalności oraz udziale studenta w pracach naukowo-badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych.

 2. O ITS może ubiegać się student, który ukończył pierwszy rok studiów i uzyskał średnią ocen powyżej 4,0; rada wydziału może podnieść wymaganą średnią ocen.

 3. O zakwalifikowaniu na studia według ITS decyduje dziekan, biorąc pod uwagę postępy w studiowaniu, zainteresowania i zdolności studenta.

 4. Przyznając prawo do studiowania według ITS, dziekan dokonuje wyboru opiekuna naukowego spośród osób zatrudnionych co najmniej na stanowisku adiunkta, z uwzględnieniem propozycji studenta.

 5. Szczegółowe zasady odbywania studiów według ITS określa dziekan na wniosek opiekuna naukowego.

 6. Studia odbywane według ITS mogą prowadzić do skrócenia okresu studiów, natomiast nie mogą być wydłużone.

 7. Dziekan, po uprzednim zasięgnięciu opinii opiekuna naukowego, może cofnąć zgodę na odbywanie studiów według ITS, jeżeli student nie spełnia warunków określonych w programie ITS.
   
   

3. PRAWA I OBOWIĄZKI STUDENTA

§ 11

Studentowi przysługują prawa określone w odrębnych przepisach, w tym w szczególności prawo do:

 1. rozwijania zainteresowań naukowych, kulturalnych, turystycznych i sportowych oraz korzystania w tym celu z pomocy nauczycieli akademickich i organów Uczelni, a także z pomieszczeń dydaktycznych, urządzeń i środków Uczelni, zgodnie z obowiązującymi przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy,

 2. wyrażania ocen i opinii o odbywanych w Uczelni zajęciach oraz o prowadzących je nauczycielach akademickich, w trybie i na zasadach określonych odrębnymi przepisami,

 3. zrzeszania się w uczelnianych organizacjach studenckich, w szczególności w kołach naukowych oraz zespołach artystycznych i sportowych, a także działających w Uczelni stowarzyszeniach określonych odrębnymi przepisami oraz uczestniczenia w realizowanych w Uczelni pracach naukowych, rozwojowych i wdrożeniowych,

 4. uczestniczenia w zajęciach (ćwiczeniach i konwersatoriach) na innych kierunkach studiów za zgodą dziekana. Dziekan może zasięgnąć opinii nauczyciela akademickiego odpowiadającego za realizację przedmiotu,

 5. uczestniczenia w wykładach, które mają charakter otwarty, jeżeli Statut Uczelni nie stanowi inaczej,

 6. otrzymywania pomocy materialnej na zasadach określonych odrębnymi przepisami,

 7. ochrony zdrowia na zasadach określonych odrębnymi przepisami,

 8. odwoływania się od rozstrzygnięć organów Uczelni na zasadach określonych odrębnymi przepisami,

 9. przeprowadzenia na terenie Uczelni zorganizowanej akcji protestacyjnej na zasadach określonych odrębnymi przepisami,

 10. uczestniczenia w pracach organów kolegialnych Uczelni za pośrednictwem przedstawicieli studentów, na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

§ 12

 1. Student, który w czasie odbywania zajęć dydaktycznych jest lub może być narażony na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, jest zobowiązany poddać się badaniom lekarskim i uzyskać orzeczenie lekarskie o jego zdolności do brania udziału w takich zajęciach. Formę orzeczenia określają odrębne przepisy.

 2. Dziekan kieruje studenta na badania lekarskie. Student powinien zostać skierowany na badania w terminie umożliwiającym uzyskanie orzeczenia lekarskiego, o którym mowa w ust. 1, przed dniem rozpoczęcia zajęć, w czasie, których możliwe jest oddziaływanie czynników szkodliwych.

 3. Student, który nie podda się badaniom, o których mowa w ust. 1 lub nie przedłoży do dnia rozpoczęcia zajęć stosownego orzeczenia lekarskiego albo przedłoży orzeczenie lekarskie o istnieniu przeciwwskazań zdrowotnych, nie może być dopuszczony do udziału w tych zajęciach, ani też uzyskać z nich zaliczenia.

§ 13

 1. Student jest zobowiązany do:

 1. postępowania zgodnego z treścią ślubowania i przepisami obowiązującymi w Uczelni,

 2. uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych i organizacyjnych, jeżeli są obowiązkowe,

 3. składania egzaminów, odbywania praktyk oraz spełniania innych wymogów przewidzianych w planie studiów i programie nauczania,

 4. wypełniania innych obowiązków określonych odrębnymi przepisami.

 1. Podjęcie i wykonywanie pracy zarobkowej przez studenta nie zwalnia go z obowiązków studenta.

§ 14

Za postępowanie uchybiające godności studenta oraz naruszenie przepisów obowiązujących w Uczelni student ponosi odpowiedzialność przed komisją dyscyplinarną lub sądem koleżeńskim samorządu studenckiego, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 15

Student ma prawo przenieść się do innej wyższej uczelni, jeżeli wypełnił wszystkie obowiązki wynikające z niniejszego regulaminu.

§ 16

 1. Student ma prawo:

 1. przenieść się do Uczelni,

 2. przenieść się na inny kierunek w ramach Uczelni,

 3. zmienić formę studiów.

 1. W razie ubiegania się o przeniesienie do Uczelni student obowiązany jest do złożenia dziekanowi wydziału przyjmującego wniosku z uzasadnieniem, zaopiniowanego przez dziekana wydziału, z którego zamierza się przenieść oraz dokumentów poświadczających dotychczasowy przebieg studiów.

 2. Przeniesienie na inny kierunek studiów w ramach Uczelni jest możliwe po zaliczeniu co najmniej pierwszego semestru.

 3. Student po zaliczeniu pierwszego roku studiów niestacjonarnych może ubiegać się o przeniesienie na studia stacjonarne w ramach określonego kierunku studiów, jeśli rada wydziału nie postanowi inaczej. Warunki przeniesienia określa rada wydziału.

 4. Student studiów stacjonarnych może ubiegać się o przeniesienie na studia niestacjonarne w ramach określonego kierunku studiów po zaliczeniu pierwszego semestru.

 5. Rada wydziału przyjmującego może określić dodatkowe warunki wyrażenia zgody na przeniesienie, w tym: maksymalną dopuszczalną liczbę studentów, którym może być wyrażona zgoda na podjęcie innego kierunku w danym roku akademickim oraz zasady postępowania w sytuacji, gdy o taką zgodę ubiega się większa niż dopuszczalna liczba studentów; ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń; termin podejmowania decyzji przez dziekana.

 6. Decyzje w sprawach, o których mowa w ustępie 1 podejmuje dziekan, określając warunki, termin i sposób wyrównania różnic programowych i niezwłocznie informuje o tym rektora.

 7. Decyzja o wpisie studenta na dany semestr jest podejmowana na podstawie sumy punktów kredytowych uzyskanej w czasie dotychczasowych studiów. Wpis studenta na określony semestr studiów nie zwalnia go z obowiązku zaliczenia przedmiotów zgodnie z § 5 ust. 3, jeżeli nie były one zaliczone wcześniej.

§ 17

 1. Student może, za zgodą odpowiednich dziekanów, podjąć studia na więcej niż jednym kierunku, jeżeli spełnia wszystkie obowiązki związane z tokiem studiów na kierunku, na który został przyjęty w wyniku postępowania rekrutacyjnego (kierunek podstawowy).

 2. Zgoda na podjęcie studiów na innym kierunku może być wyrażona w odniesieniu do studenta, który zaliczył co najmniej dwa semestry studiów (stacjonarnych lub niestacjonarnych) na kierunku podstawowym i uzyskał z dotychczasowego przebiegu studiów średnią ocen powyżej 4,75.

 3. W przypadku określonym w ust. 1 rada wydziału przyjmującego może określić dodatkowe warunki wyrażenia zgody na podjęcie studiów. Przepisy § 16 ust. ust. 3 i 6 stosuje się odpowiednio.

 4. Dziekan wydziału przyjmującego studenta określa semestr, na który student zostaje przyjęty oraz terminy uzupełnienia różnic programowych.

 5. uchyla się .

 6. uchyla się.

§ 18

 1. Student może za zgodą właściwych dziekanów odbywać część studiów na innych uczelniach, w tym zagranicznych.

 2. Warunki odbywania części studiów poza macierzystym wydziałem ustala dziekan. Dziekan zawiera porozumienie z dziekanem wydziału, na którym student zamierza odbyć część studiów.

 3. Ustalony przez dziekana dla każdego studenta indywidualnie wykaz zaliczeń, obejmujący przedmioty, które student powinien zaliczyć na innym wydziale (uczelni), przekazuje się wydziałowi (uczelni), na którym student podejmuje studia. Wykaz zaliczeń uzyskanych przez studenta na wydziale przyjmującym stanowi podstawę do zaliczenia semestru w Uczelni z zastrzeżeniem § 5 ust. 3.
   
   

4. EGZAMINY I ZALICZENIA

§ 19

 1. Okresem zaliczeniowym jest semestr. Semestralny tryb zaliczeń dotyczy również przedmiotów trwających dłużej niż jeden semestr.

 2. Warunkiem zaliczenia semestru jest uzyskanie zaliczeń wszystkich przedmiotów i praktyk, przewidzianych planem studiów tak, by łącznie w ciągu całego roku akademickiego liczba punktów kredytowych wynosiła nie mniej niż 60.

 3. Nadwyżka punktów ponad 60 jest zaliczana na poczet kolejnego roku akademickiego. Nadwyżka punktów nie ulega przeniesieniu między pierwszym a drugim stopniem studiów.

 4. Nauczyciel akademicki odpowiadający za realizację przedmiotu jest obowiązany na początku cyklu zajęć przedstawić studentom do wiadomości warunki uzyskania zaliczenia.

 5. Zaliczenia przedmiotu kończącego się egzaminem dokonywane są na podstawie:

 1. zaliczenia ćwiczeń i innych zajęć obowiązkowych w trybie i na zasadach określonych przez kierownika odpowiedniej jednostki organizacyjnej (kierownika katedry, dyrektora instytutu), przy czym termin zaliczenia musi poprzedzać termin egzaminu,

 2. egzaminu, który jest sprawdzianem efektów kształcenia w zakresie określonym w programie tego przedmiotu.

 3. w przypadku nieuzyskania zaliczenia ćwiczeń z przedmiotu kończącego się egzaminem studentowi przysługuje za zgodą egzaminatora dodatkowy termin zaliczenia poprzedzający termin egzaminu poprawkowego. Po uzyskaniu zaliczenia student może przystąpić do egzaminu poprawkowego.

 1. W szczególnych okolicznościach termin zaliczenia przedmiotu niekończącego się egzaminem może być wyznaczony w czasie sesji egzaminacyjnej. Tryb i zasady zaliczenia określa kierownik odpowiedniej jednostki organizacyjnej.

 2. Brak wpisu zaliczenia przedmiotu lub nieprzystąpienie studenta do egzaminu skutkuje oceną niedostateczną. Prowadzący przedmiot może przywrócić pierwszy termin jego zaliczenia z zastrzeżeniem ust. 9.

 3. Terminy egzaminów ustala egzaminator w porozumieniu ze studentami, przy czym niedopuszczalne jest wyznaczanie terminów dwóch i więcej egzaminów w tym samym dniu, dla studentów tego samego kierunku, specjalności, trybu, stopnia i roku studiów. Sprawy sporne rozstrzyga dziekan.

8a.  Student może składać egzamin przed sesją egzaminacyjną, jeżeli egzaminator wyrazi na to zgodę.

8b.  Na wniosek studenta dziekan może wyrazić zgodę na przystąpienie do pierwszego terminu egzaminu w trakcie sesji poprawkowej z uwzględnieniem postanowienia §19 ust. 8. Dziekan może zasięgnąć opinii egzaminatora.

 1. Zaliczenie semestru zimowego powinno nastąpić nie później niż do 15 marca, a zaliczenie semestru letniego lub roku nie później niż do 25 września, przy czym na wniosek studenta dziekan może w uzasadnionych przypadkach przedłużyć te terminy.

§ 20

 1. Student uczestniczący w pracach badawczych lub wdrożeniowych może być zwolniony z udziału w niektórych zajęciach z przedmiotów, z którymi tematycznie związana jest realizowana praca. Studentowi można również zaliczyć ćwiczenia, zajęcia seminaryjne lub egzaminy z odnośnych przedmiotów.

 2. Decyzję o zwolnieniu studenta z udziału w zajęciach z przedmiotów, o których mowa w ustępie 1, podejmuje kierownik jednostki prowadzącej daną pracę badawczą lub wdrożeniową, zaś o zaliczeniu ćwiczeń, zajęć lub egzaminu decyduje dziekan wydziału na wniosek kierownika tej jednostki.

 3. Udział studenta w pracach obozu naukowego może być podstawą do zaliczenia w całości lub w części praktyki studenckiej, jeżeli program obozu naukowego odpowiada wymogom określonym w programie studiów dla danej praktyki.

§ 21

 1. Stosuje się następujące oceny egzaminów i zaliczeń:

– bardzo dobry – 5,0 – A,

– dobry plus – 4,5 – B,

– dobry – 4,0 – C,

– dostateczny plus – 3,5 – D,

– dostateczny – 3,0 – E,

– niedostateczny (pierwszy termin egzaminu lub zaliczenia) – 2,0 – FX,

– niedostateczny (egzamin lub zaliczenie poprawkowe i komisyjne) – 2,0 – F.

 1. Student jest zobowiązany przedłożyć dziekanowi indeks i kartę indywidualnych osiągnięć z wpisanymi ocenami w terminie umożliwiającym zaliczenie semestru zgodnie z postanowieniem § 19 ust. 9.

 2. Egzamin przeprowadza wykładający dany przedmiot. W przypadku przedmiotów wykładanych przez więcej niż jednego wykładowcę możliwe jest przeprowadzenie egzaminu przez nauczyciela akademickiego wyznaczonego przez dziekana.

 3. W wyjątkowych przypadkach dziekan może w danym semestrze upoważnić do przeprowadzenia egzaminów wykładowcę tego samego lub pokrewnego przedmiotu.

 4. W sprawach dotyczących zaliczeń i egzaminów przysługuje studentowi prawo odwołania do dziekana.

 5. Egzamin z każdego przedmiotu przewidzianego w planie studiów odbywa się oddzielnie i podlega osobnej ocenie. Zasada ta dotyczy także przedmiotów prowadzonych przez więcej niż jednego wykładowcę zgodnie z postanowieniami ust. 3.

6a.  W terminie jednego tygodnia od ogłoszenia wyników egzaminu student ma prawo wglądu do ocenionej negatywnie pracy pisemnej, jeżeli jest ona podstawą do zaliczenia przedmiotu.

 1. Rada wydziału może zarządzić egzamin kompleksowy z pokrewnych przedmiotów, przy czym ocena jest jednakowa dla każdego z przedmiotów objętych tym egzaminem.

§ 22

Uchylony

§ 23

 1. W przypadku uzyskania na egzaminie oceny niedostatecznej, studentowi przysługuje prawo do składania jednego egzaminu poprawkowego z każdego niezdanego przedmiotu.

 2. Egzamin poprawkowy może odbyć się nie wcześniej niż po upływie 14 dni od daty ogłoszenia wyniku egzaminu z uwzględnieniem postanowienia § 19 ust. 9. Na pisemny wniosek studenta może zostać ustalony wcześniejszy termin składania egzaminu poprawkowego.

 3. W przypadku nieuzyskania zaliczenia z przedmiotu niekończącego się egzaminem studentowi przysługuje dodatkowy termin zaliczenia niewykraczający poza dzień zakończenia sesji poprawkowej, z odpowiednim uwzględnieniem postanowień § 19 ust. 9 oraz § 26.

 4. Student korzystający podczas egzaminów i zaliczeń z niedozwolonych form pomocy otrzymuje ocenę niedostateczną.

§ 24

 1. Na umotywowany wniosek studenta, złożony w ciągu 5 dni roboczych od daty ogłoszenia wyniku egzaminu poprawkowego, dziekan w uzasadnionych przypadkach może zarządzić ustny egzamin komisyjny, który winien odbyć się w możliwie najkrótszym terminie.

 2. Egzamin komisyjny odbywa się przed komisją powołaną przez dziekana. W skład komisji wchodzą: dziekan, względnie w wyjątkowych przypadkach upoważniony przez dziekana nauczyciel akademicki co najmniej ze stopniem doktora jako przewodniczący; egzaminator, który przeprowadził poprzedni egzamin oraz drugi specjalista z zakresu przedmiotu objętego egzaminem.

 3. Komisji egzaminacyjnej nie może przewodniczyć osoba uprzednio egzaminująca studenta.

 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dziekan może podjąć decyzję o przeprowadzeniu egzaminu komisyjnego w innej formie.

 5. Na wniosek studenta w egzaminie komisyjnym może uczestniczyć przedstawiciel organów samorządu studenckiego oraz opiekun roku lub grupy ćwiczeniowej.

§ 25

 1. W stosunku do studenta, który nie zaliczył semestru, dziekan wydaje decyzję o:

 1. skierowaniu na powtarzanie przedmiotu i warunkowym wpisie na następny semestr,

 2. skierowaniu na powtarzanie semestru,

 3. skreśleniu z listy studentów.

 1. Decyzja, o której mowa w ustępie 1, pkt a) i b) podejmowana jest na wniosek studenta.

 2. Powtarzanie przedmiotu i wpis, o których mowa w ustępie 1, pkt a), podlegają następującym zasadom:

 1. termin zaliczenia w ramach wpisu warunkowego nie może być dłuższy niż semestralny lub roczny cykl realizacji przedmiotu niezaliczonego,

 2. powtarzanie nie może dotyczyć przedmiotu kontynuowanego w semestrze następnym,

 3. decyzja nie może być wydana, jeśli jej wykonanie stałoby w sprzeczności z sekwencją przedmiotów nauczania,

 4. warunkowy wpis na kolejny semestr jest dopuszczalny jedynie w przypadku niezaliczenia jednego przedmiotu w danym semestrze. Niezaliczenie innego przedmiotu w kolejnym semestrze nie wyłącza możliwości uzyskania wpisu warunkowego na następny semestr.

 1. Zasady powtarzania semestru w przypadku niezaliczenia przez studenta ostatniego semestru seminarium dyplomowego ustala dziekan w porozumieniu z promotorem pracy dyplomowej.

 2. Decyzja o skierowaniu na powtarzanie semestru może być wydana na studiach pierwszego stopnia nie więcej niż dwukrotnie, na studiach drugiego stopnia jeden raz, zaś w przypadku studiów jednolitych magisterskich nie więcej niż trzykrotnie. Przepisu tego nie stosuje się w przypadku określonym w ustępie 4.

 3. Każde niezaliczenie przedmiotu powtarzanego traktowane jest jako wykorzystanie jednego powtarzania semestru.

 4. Decyzja, o której mowa w ustępie 1, pkt c) może zostać wydana także w przypadku nieuiszczenia w przewidzianym terminie odpowiedniej opłaty z tytułu wpisu na semestr (rok) studiów (czesne), powtarzania semestru (roku) lub powtarzania przedmiotu.

 5. W stosunku do studenta, który nie zaliczył pierwszego semestru studiów, dziekan wydaje decyzję o skreśleniu go z listy studentów, a w sytuacjach szczególnych – decyzję o powtarzaniu przedmiotu lub semestru.

 6. W przypadku powtarzania przez studenta semestru przedmioty, z których student uprzednio uzyskał ocenę pozytywną bądź zaliczył je w inny przewidziany regulaminem sposób, uważa się za zaliczone.

 7. W przypadku takiej zmiany planu studiów, która uniemożliwia powtórzenie niezaliczonego przedmiotu dziekan określa sposób jego zaliczenia.

§ 25a

Rada wydziału może ustalić inne warunki zaliczenia semestru/roku akademickiego, stosując zasady określone w § 25b.

§ 25b

 1. Student jest zobowiązany do:

1)  uczestniczenia w wybieranych przez siebie wykładach i zajęciach w sposób umożliwiający uzyskanie w trakcie jednego semestru nie mniej niż 30 punktów ECTS (i odpowiednio w roku akademickim – nie mniej niż 60 punktów ECTS) oraz aby nie naruszona została sekwencja kolejno zaliczanych przedmiotów,

2) składania egzaminów, odbywania praktyk oraz spełniania innych wymogów przewidzianych w planie studiów przygotowanym przez studenta na dany semestr/rok akademicki.

 1. Nauczyciel akademicki odpowiadający za realizację przedmiotu jest zobowiązany na początku cyklu zajęć przedstawić studentom do wiadomości program zajęć oraz warunki uzyskania zaliczenia.

 2. W przypadku nieuzyskania liczby punktów ECTS, jaka jest wymagana do wpisu na kolejny semestr/rok studiów lub niespełnienia innych warunków zaliczenia danego semestru/roku studiów, student ma prawo dwukrotnie w ramach studiów pierwszego stopnia, jeden raz na studiach drugiego stopnia oraz trzykrotnie na jednolitych studiach magisterskich, uzupełnić do końca kolejnego roku akademickiego brakującą różnicę punktową oraz spełnić inne wymogi przewidziane w planie studiów i programie nauczania. Student ma prawo wówczas uczestniczyć w zajęciach i składać egzaminy przewidziane dla kolejnego roku, chyba że wyklucza to sekwencyjny system zajęć lub egzaminów albo spełnienie innych warunków przewidzianych w planie studiów i programie nauczania.

§ 26

Dziekan na wniosek studenta może zezwolić na studiowanie wybranych przedmiotów w semestrze wyższym niż wynika to z aktualnego wpisu w indeksie.

§ 27

 1. Student, który został skreślony z listy studentów po zaliczeniu co najmniej pierwszego roku studiów, może zostać ponownie przyjęty na studia po przerwie nie krótszej niż semestr i nie dłuższej niż 5 lat, licząc od dnia zakończenia niezaliczonego semestru.

 2. Student, który zaliczył wszystkie przedmioty przewidziane planem studiów może zostać ponownie przyjęty na studia w terminie krótszym niż semestr, wyłącznie w celu przystąpienia do egzaminu dyplomowego. Za ponowne przyjęcie na studia w tym przypadku nie pobiera się opłaty.

 3. Osoba ubiegająca się o ponowne przyjęcie na studia składa wniosek do dziekana właściwego wydziału.

 4. Decyzję w sprawie ponownego przyjęcia na studia podejmuje dziekan, o czym niezwłocznie zawiadamia rektora.

 5. Student ponownie przyjęty na studia zostaje wpisany na semestr nie późniejszy, niż następujący po ostatnim semestrze, który student zaliczył przed skreśleniem z listy studentów, przy czym semestrów, na które dokonany został wpis warunkowy, nie uznaje się za semestry zaliczone.

 6. Osoba, która została skreślona z listy studentów wskutek prawomocnego orzeczenia komisji dyscyplinarnej, może ubiegać się o ponowne przyjęcie na określony kierunek i rok studiów tylko w przypadkach, gdy kara została jej darowana lub uległa zatarciu.

 7. Student może zostać ponownie przyjęty na studia tylko raz. W szczególnych przypadkach rektor może podjąć decyzję o kolejnym ponownym przyjęciu na studia.

 8. Decyzja o ponownym przyjęciu na studia uwzględnia dotychczasowy przebieg studiów.

 9. W przypadku ponownego przyjęcia na studia decyzje, o których mowa w § 25 ust. 1 pkt pkt a) i b) mogą być wydane tylko jeden raz w każdym przypadku.
   
   

5. URLOPY

§ 28

 1. Student może ubiegać się o udzielenie mu urlopu w przypadku:

 1. długotrwałej choroby (urlop zdrowotny),

 2. urodzenia dziecka lub opieki nad nim (urlop wychowawczy),

 3. innych ważnych okoliczności życiowych (urlop dziekański).

 1. Dziekan udziela studentowi urlopu na czas trwania czynnej służby wojskowej (urlop specjalny).

 2. Dziekan przyznaje urlop na umotywowany wniosek studenta.

 3. Studentowi może być udzielony urlop krótkoterminowy, trwający nie dłużej niż 6 tygodni lub urlop semestralny (wynikający z powtarzania semestru) albo urlop roczny.

 4. Przyznanie urlopu krótkoterminowego nie zwalnia studenta z obowiązku przestrzegania terminów zaliczenia semestru studiów.

 5. Urlop roczny może zostać przyznany studentowi po zaliczeniu semestru studiów. W uzasadnionych przypadkach dziekan może przyznać urlop w sytuacji braku zaliczenia semestru studiów.

 6. Łączna długość urlopu przyznanego przez dziekana nie może przekraczać dwóch lat w ciągu całego okresu studiów. Przepisu tego nie stosuje się do urlopu zdrowotnego.

 7. uchylony.

 8. Podstawę przyznania urlopu zdrowotnego stanowi wniosek studenta pozytywnie zaopiniowany przez lekarza specjalistę. Rektor ustali wzór wniosku.

 9. Urlop potwierdza się wpisem do indeksu.

 10. Student podejmujący naukę po urlopie jest zobowiązany do uzupełnienia różnic programowych wynikających ze zmiany programu studiów, na który powraca. § 25 ust. 10 stosuje się odpowiednio.

 11. W okresie urlopu student zachowuje uprawnienia studenckie. Uprawnienia do świadczeń pomocy materialnej regulują odrębne przepisy.

 12. W uzasadnionych przypadkach student przebywający na urlopie może za zgodą dziekana i nauczyciela akademickiego odpowiadającego za realizację przedmiotu, uczestniczyć w niektórych zajęciach i zaliczać niektóre przedmioty. Przepisu tego nie stosuje się do sytuacji będącej konsekwencją powtarzania semestru.
   
   

6. STYPENDIA, NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

§ 29

 1. Studentowi wyróżniającemu się szczególnymi osiągnięciami w nauce oraz wybitnymi wynikami w sporcie, we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym, wzorowym wypełnianiem swoich obowiązków mogą być przyznawane:

 1. stypendium ministra za osiągnięcia w nauce,

 2. stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe,

 3. nagrody ufundowane przez instytucje państwowe, towarzystwa naukowe, organizacje społeczne oraz osoby prywatne – zgodnie z regulaminami obowiązującymi przy przyznawaniu tych nagród,

 4. nagrody i wyróżnienia rektora Uczelni.

 1. Szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów, o których mowa w punktach a) i b), określa minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego.

 2. Szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagród i wyróżnień, o których mowa w ust. 1 pkt d) ustala rektor.

 3. Student, który uzyskał w roku studiów wysoką średnią ocen lub wysokie osiągnięcia sportowe może otrzymać stypendium za wyniki w nauce lub sporcie, zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach.

 4. Rada wydziału może ponadto ustalić inne formy nagród i wyróżnień dla studentów, uwzględniające specyfikę wydziałów i kierunków studiów, z zastrzeżeniem iż będą one pokrywane ze środków własnych wydziału.
   
   

7. PRACA DYPLOMOWA

§ 30

 1. Studia pierwszego stopnia kończą się wykonaniem i obroną pracy licencjackiej lub, jeżeli program studiów przewiduje inaczej, tylko egzaminem licencjackim. Jednolite studia magisterskie oraz studia drugiego stopnia kończą się wykonaniem i obroną pracy magisterskiej.

 2. Student składa pisemną pracę dyplomową w formie drukowanej i elektronicznej.

 3. Student obowiązany jest złożyć pracę dyplomową nie później niż do dnia:
  – 15 lutego, na studiach kończących się w semestrze zimowym,
  – 30 czerwca, na studiach kończących się w semestrze letnim.

 4. Dziekan, na pozytywnie zaopiniowany przez promotora wniosek studenta, w uzasadnionych wypadkach może wyznaczyć późniejszy termin złożenia pracy dyplomowej.

 5. W razie dłuższej nieobecności promotora, która mogłaby wpłynąć na opóźnienie terminu złożenia pracy przez studenta, dziekan obowiązany jest do wyznaczenia osoby, która przejmuje obowiązek kierowania pracą. Zmiana promotora w okresie ostatnich 6 miesięcy przed terminem ukończenia studiów może stanowić podstawę do przedłużenia terminu złożenia pracy dyplomowej.

 6. Student, który nie złożył pracy dyplomowej w wyznaczonym terminie zostaje skreślony z listy studentów.

 7. Student, który nie złożył w terminie pracy dyplomowej, ale zaliczył wszystkie przedmioty objęte planem studiów i programem nauczania, włącznie z seminarium dyplomowym, może być reaktywowany na dzień egzaminu dyplomowego.

§ 31

 1. Pracę licencjacką student wykonuje pod kierunkiem uprawnionego do tego nauczyciela akademickiego ze stopniem co najmniej doktora nauk. Pracą licencjacką może także kierować upoważniony przez dziekana specjalista spoza Uczelni ze stopniem naukowym co najmniej doktora. Pracę magisterską student wykonuje pod kierunkiem uprawnionego do tego nauczyciela akademickiego: profesora lub doktora habilitowanego. Dziekan, po zasięgnięciu opinii rady wydziału (instytutu kierunkowego), może upoważnić do kierowania pracą magisterską adiunkta lub starszego wykładowcę ze stopniem naukowym co najmniej doktora lub specjalistę także spoza Uczelni ze stopniem naukowym co najmniej doktora.

 2. Na kierunkach artystycznych pracą dyplomową może kierować więcej niż jeden promotor.

 3. Za pracę dyplomową może być uznana wyłącznie praca przygotowana samodzielnie przez studenta. W wyjątkowych przypadkach, jeśli można ustalić fragmenty samodzielnie przygotowane przez studenta, za pracę dyplomową może być uznana praca zespołowa.

 4. Przy ustalaniu tematu pracy dyplomowej powinny być brane pod uwagę zainteresowania naukowe studenta, programy badawcze katedry, instytutu lub wydziału oraz możliwości wydziału w zakresie opieki naukowej nad daną pracą dyplomową.

 5. Dziekan kieruje do recenzji pracę dyplomową po przyjęciu jej przez promotora.

 6. Oceny pracy dyplomowej dokonują promotorzy oraz recenzenci.

 7. Do oceny pracy dyplomowej stosuje się skalę ocen określoną w § 21 ust. 1.

 8. W przypadku, jeśli recenzent negatywnie ocenił pracę dyplomową, dziekan powołuje drugiego recenzenta. Jeśli drugi recenzent wystawił pracy dyplomowej ocenę pozytywną, dziekan dopuszcza studenta do egzaminu dyplomowego. Jeśli drugi recenzent ocenił pracę negatywnie, nie może ona być podstawą ukończenia studiów. W tym przypadku student musi przygotować nową pracę dyplomową.
   
   

8. EGZAMIN DYPLOMOWY

§ 32

 1. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest zrealizowanie planu studiów i programu nauczania oraz uzyskanie pozytywnych ocen pracy dyplomowej w przypadku, gdy taka praca jest wymagana.

 2. Egzamin dyplomowy odbywa się przed powołaną przez dziekana komisją, w której skład wchodzą co najmniej trzy osoby, w tym: przewodniczący, promotor i recenzent. Przynajmniej jeden z członków komisji powinien posiadać stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora.

 3. Egzamin dyplomowy powinien odbyć się w terminie nieprzekraczającym sześciu miesięcy od daty, o której mowa w § 30 ust. 3, a w przypadku studenta odbywającego część studiów zagranicą lub uczestniczącego w zagranicznych praktykach studenckich – sześciu miesięcy od daty powrotu.

§ 33

 1. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym lub odbywa się w formie prezentacji artystycznej.

 2. Przy ocenie wyników egzaminu stosuje się oceny określone w § 21 ust. 1.

§ 34

 1. W przypadku uzyskania z egzaminu dyplomowego oceny niedostatecznej lub nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do tego egzaminu w ustalonym terminie, dziekan wyznacza drugi termin egzaminu jako ostateczny. Powtórny egzamin może się odbyć nie wcześniej niż przed upływem jednego miesiąca i nie później niż po upływie trzech miesięcy od daty pierwszego egzaminu.

 2. W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej z egzaminu dyplomowego w terminie poprawkowym lub nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do tego egzaminu w terminie poprawkowym dziekan wydaje decyzję o skreśleniu z listy studentów.

§ 35

 1. Ukończenie studiów następuje z chwilą złożenia egzaminu dyplomowego z wynikiem co najmniej dostatecznym. Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów wyższych odpowiedniego stopnia.

 2. Podstawą obliczenia ostatecznego wyniku studiów są:

 1. średnia arytmetyczna ze wszystkich ocen z egzaminów i zaliczeń, o których mowa w § 19, ust. 2, z uwzględnieniem ocen niedostatecznych uzyskanych w ciągu całego okresu studiów. Oceny z wychowania fizycznego nie wchodzą do średniej.

 2. ocena z pracy ustalona na podstawie ocen promotora i recenzenta, w tym z pracy praktycznej na kierunkach artystycznych. W przypadkach spornych decyduje przewodniczący komisji.

 3. ocena z egzaminu licencjackiego lub magisterskiego ustalona na podstawie ocen cząstkowych uzyskanych na tym egzaminie.

Ostateczny wynik stanowi sumę 1/2 oceny wymienionej w pkt. a) oraz 1/4 każdej z ocen wymienionych w pkt. b) i c). Na studiach pierwszego stopnia niekończących się pracą dyplomową odpowiednio – sumę 3/4 oceny wymienionej w pkt. a) i 1/4 w pkt. c). Jeśli ocena wymieniona w pkt. a) jest niższa niż 3,0, ostateczny wynik nie może być wyższy od dostatecznego.

 1. W dyplomie ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich wpisuje się ostateczny wynik studiów obliczony zgodnie z zasadą:
  – do 3,25 – dostateczny,
  – 3,26 do 3,75 – dostateczny plus,
  – 3,76 do 4,25 – dobry,
  – 4,26 do 4,60 – dobry plus,
  – 4,61 do 4,90 – bardzo dobry,
  – od 4,91 – celujący.

 2. uchylony

 3. Komisja egzaminacyjna może podwyższyć ocenę, o której mowa w ustępie 3 o pół stopnia, jeżeli student z pracy dyplomowej otrzymał ocenę bardzo dobrą oraz średnia z ostatnich dwóch lat studiów wynosiła co najmniej 4,00. O podwyższeniu czyni się adnotację w indeksie oraz protokole egzaminu dyplomowego.
   
   

9. PRZEPISY PRZEJŚCIOWE

§ 36

 1. W odniesieniu do studenta, który przed wejściem w życie niniejszego regulaminu uzyskał prawo do studiowania dwóch (lub większej liczby) kierunków stosowane będą przepisy regulaminu dotychczas obowiązującego.

 2. W stosunku do studenta, który z przyczyn powtarzania semestru (roku) lub powrotu z urlopu zdrowotnego albo dziekańskiego, a także reaktywacji podejmuje studia w systemie punktów kredytowych, który na jego kierunku nie obowiązywał w momencie przerwania studiów, dziekan nadaje punkty kredytowe za przedmioty uprzednio zaliczone. Dziekan może zobowiązać studenta, który został ponownie przyjęty na studia do zaliczenia dodatkowych przedmiotów w celu uzupełnienia wymaganej liczby punktów kredytowych.

 3. Student, który z powodu powtarzania semestru (roku) lub powrotu z urlopu zdrowotnego albo dziekańskiego, a także reaktywacji, podejmuje studia w systemie dwustopniowym, jeżeli dotychczas studia odbywały się w trybie pięcioletnich jednolitych studiów magisterskich, może je podjąć jedynie na studiach pierwszego stopnia, chyba że przedstawi dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (licencjacki).
   
   

10. PRZEPISY KOŃCOWE

§ 37

 1. W sprawach dotyczących porządku i trybu odbywania studiów, a nieobjętych przepisami niniejszego regulaminu decyduje właściwa rada wydziału.

 2. Od decyzji podjętych w sprawach studenta na podstawie niniejszego regulaminu studentowi przysługuje odwołanie do rektora.

 3. Student, który w związku z niezaliczeniem semestru lub urlopem, a także w przypadku przeniesienia do Uniwersytetu Śląskiego zostaje wpisany na semestr, na którym obowiązuje system punktów kredytowych, podlega zasadom tego systemu, a o sposobie przeliczenia na system punktów kredytowych dotychczasowych wyników studiów, jeśli nie były prowadzone w tym systemie decyduje dziekan.

3a.  Postanowienia §§ 25a i 25b mogą być stosowane do studiów rozpoczynających się począwszy od roku akademickiego 2007/2008.

 1. Niniejszy regulamin podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2006 r.